Now showing items 1-1 of 1

    • การใช้ประโยชน์เชื้อราทางด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ 

      โคมพันธุ์, วิไลลักษณ์; ฉุยฉาย, วราภรณ์ (2011-10-11)
      เชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ย่อยสลายของระบบนิเวศ มีการดำรงชีวิตได้หลากหลาย ทั้งอยู่เป็นอิสระ ดำรงชีวิตแบบปรสิต และราเอนโดไฟต์ เชื้อราส่วนใหญ่จะมีการดำรงชีวิตแบบการย่อยสลาย และดูดซึมสารอาหารจากซากของสิ ...