Now showing items 3-3 of 3

    • โครงการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสา 

      สุวรรณพฤกษ์, รัมภา; โสฬศ, อภิรัติ; กัณหะกาญจนะ, คนึงนิจ; สุวรรณวิวัฒน์, ยุพิน; บุณยรัตกลิน, ธนพรรณ; จันทกุล, สุกัญญา (2010-08-07)
      รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการดำเนินงานตามโครงการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสา งบประมาณประจำปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะการประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึกจากก ...