Now showing items 2-5 of 5

  • Products development and appropriate technology for products production from banana 

   เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; กี่อาริโย, ชญาภัทร์; แช่ตั้ง, ดวงรัตน์; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; สกุลยืนยงสุข, นพพร (2014-06-25)
  • Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd of Graduate Qualifications of Food Science and Nutrition 

   เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; กี่อาริโย, ชญาภัทร์; สกุลยืนยงสุข, นพพร; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; แซ่ตั้ง, ดวงรัตน์ (2012-04-26)
  • Utilizing core pineapple and phufa tea in drinking jelly 

   ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; จรเสมอ, ธันย์ชนก; เอมอมร, ชิดชนก (2015-05-21)
   The study of utilizing core pineapple and phufa tea in drinking jelly. The purpose of this study and processing in add fiber from core pineapple wasted and Phufa tea in drinking jelly. The resulfs showed that formulation ...
  • การพัฒนาผลิตภัณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย 

   กี่อาริโย, ชญาภัทร์; แซ่ตั้ง, ดวงรัตน์; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; สกุลยืนยงสุข, นพพร (2012-04-26)
   การศึกษาการใช้แป้งกล้วยเป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมกะทิ เนื่องจากต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นผลไม้ของไทย จากการทดลองได้ทำการศึกษาปริมาณการใส่แป้งกล้วยในไอศครีมกะทิ 4 สูตร 1.5, 4, 7.5และ 9 กรัม พบว่า ...