Now showing items 1-1 of 1

    • การยืดอายุการเก็บเต้าหู้นมสดโดยใช้ไคโตซาน 

      พุฒทองศิริ, ธงชัย; ช้างสุวรรณ์, กาญจนา; คันธารัตน์, สาทอง; สระภู, ณัฐธิดา (2011-10-11)
      วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอายุการเก็บและผลของความเข้มข้นของไคโตซานที่มีต่อเต้าหู้ นมสด พบว่า เต้าหู้นมสดที่วางจำหน่ายในท้องตลาด มีอายุการเก็บ 10 วัน ที่อุณหภูมิ 4+±1 องศาเซลเซียส เพื่อยืดอายุการเก็บเต้าหู้นมส ...