Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาความสามารถในการออกแบบและการผลิตของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM 

      สิงห์แก้ว, ป๊อกเทิ่ง; สหรัตน์, วงษ์ศรีษะ; คมพันธ์, ชมสมุทร (2010-08-27)
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการออกแบบและการผลิตของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM จำนวน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม A และ B ซึ่งเป็นโปรแกรมด้น CAD/CAM ที่นิยมใช้ในประเทศไทย แต่มีราคาโปรแกรมที่แตกต่างกัน ...