Now showing items 2-2 of 2

    • Products development and appropriate technology for products production from banana 

      เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; กี่อาริโย, ชญาภัทร์; แช่ตั้ง, ดวงรัตน์; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; สกุลยืนยงสุข, นพพร (2014-06-25)