Now showing items 3-3 of 3

    • การพัฒนาผลิตภัณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย 

      กี่อาริโย, ชญาภัทร์; แซ่ตั้ง, ดวงรัตน์; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; สกุลยืนยงสุข, นพพร (2012-04-26)
      การศึกษาการใช้แป้งกล้วยเป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมกะทิ เนื่องจากต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นผลไม้ของไทย จากการทดลองได้ทำการศึกษาปริมาณการใส่แป้งกล้วยในไอศครีมกะทิ 4 สูตร 1.5, 4, 7.5และ 9 กรัม พบว่า ...