mirage

Browsing by Author "Smithpreecha, Narudee"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author "Smithpreecha, Narudee"

Sort by: Order: Results:

  • Smithpreecha, Narudee (2011-08-29)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำแนกตามตัวแปรเพศ คณะที่ศึกษาอยู่ และผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานการณ์ ...

Search DSpace

Browse

My Account