Now showing items 2-2 of 2

    • การศึกษาการนำแท่งอ้างอิงทางความแข็งนำกลับมาใช้ใหม่ 

      Phangphet, Prasit; Jumroonrut, Sutthipong (2013-11-06)
      การวัดค่าความแข็งเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและชิ้นส่วนโลหะที่เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชิ้นส่วนเหล็กกล้าที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนจำเป็นต้องตรวจวัดค่าความแข็ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตการวัด ...