mirage

Browsing by Author "arit@rmutp.ac.th"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author "arit@rmutp.ac.th"

Sort by: Order: Results:

 • วัจนเทพินทร์, นภัทร; บุญมี, ไชยยันต์ (2013-02-26)
  This paper presents the development of Automatic Malfunction Warning System (AMWS). The objective is to improve the performance of 5-kWp Grid-connected PV system with real time PC based monitoring system installed at ...
 • Sa-nguanduan, Somsak; Boonsak, Prissana (2010-08-26)
  Undergraduate educational management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon has mission point to science and technology vocational based on quality professional workers. Applied technologies on the engineering ...
 • Sa-nguanduan, Somsak; Jakchaikul, Vipa (2010-08-26)
  Managing the bachelor educational level of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon is a mission goal to strengthen on science and technology and capable to recruit form the industrial markets, Eventually, the ...
 • พัฒนกุลโกเมธ, เกรียงไกร (2011-09-15)
  The objectives of the research titled ''Bangkok Dwellers' Attitude and Satisfaction towards Media Campaign on Tobacco Cessation Employing Fear Appeals"were to study:1) the media exposure behavior of Bangkokians towards ...
 • จันทกูล, นิยม; โรจนไพบูลย์, ชินพันธ์; เลิศมีมงคลชัย, สิริรัตน์; อุทิศชลานนท์, ศิริธร; กุลรูป, แดน; สุวรรณรินทร์, จิรดา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-03-01)
  The objective of this research is to find out the information on the base wage structure of labour with various education levels in different kinds of business or industries. Research methodology is the survey research ...
 • Jakchaikul, Vipa; Sa-nauanduan, Somsak (2010-09-03)
  The purpose of the research was first to study the need of information technology application in , second to study the types of information technology services that is effectively corresponding to the need of users. The ...
 • Smithpreecha, Narudee (2011-08-29)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำแนกตามตัวแปรเพศ คณะที่ศึกษาอยู่ และผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานการณ์ ...
 • Krudtong, Waraporn (2013-08-08)
  The objectives of this research1) to study demand on the short-term training courses in Home Economics. (Arts and Crafts) of housewife group from Samut-Songkram province2) to compare such demand from each demographic ...
 • มากเจริญ, ลำใย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-03-01)
  The research analyzes benefit, cost and break even point including sensitivity of making biodiesel production factory from palm fatty acid. Biodiesel production system of Thailand Institute of Scientific and Technological ...
 • สาคะรังค์, ปรีชา; ฉัตรรัตนา, สมชาย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-09-02)
  Bifurcation diagram is an important mathematical tool for the analysis of ferroresonance in the electrical power system. Bifurcation diagram can clearly present the behaviors of the nonlinear system. The general method ...
 • เนตรโพธิ์แก้ว, ศุภวุฒิ; วรรณการ, พูนศรี; ดุสิตากร, พนา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-02-28)
  This research is Design and construction board led dot matrix was create for study about microcontroller. It apply to use in communication & information indoor type by sending messages from computer on internet network ...
 • สิงห์แก้ว, ป๊อกเทิ่ง; สหรัตน์, วงษ์ศรีษะ; คมพันธ์, ชมสมุทร (2010-08-27)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการออกแบบและการผลิตของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM จำนวน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม A และ B ซึ่งเป็นโปรแกรมด้น CAD/CAM ที่นิยมใช้ในประเทศไทย แต่มีราคาโปรแกรมที่แตกต่างกัน ...
 • Chanapote, T.; Yangthaisong, A. (2010-11-22)
  Thermoelectric properties of cubic perovskite SrTiO3 have been investigated. The energy band structures are calculated using the total energy plane-wave pseudopotential method within the local density approximation (LDA) ...
 • คุณวุฒิ, เสาวคนธ์ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-09-01)
  Presently, the application of computer technologies for pedagogical purposes have been spectacularly realised across a variety of disciplines. In terms of foreign language teaching and learning; researchers, educators, and ...
 • Dokmanee, Charunya (2010-09-18)
  The purposes of this research were to study the canonical relationship between some factors and motivation on producing that relative contribute to academic papers, and to study the canonical weights of some factory ...
 • Jongskulsri, Phetcharat (2012-05-03)
  The objective of cereal bar (Khao Mao Mee) development project is developing project is developing formula and production process.- to increase nutritive value and convenience in carrying comfortably. according to study ...
 • Somboonpattanakit, Chavalit (2010-11-03)
  This guide provides instructions on how to use Express Setup to configure your switch. It also includes information about switch management options, basic rack-mounting procedures, port and module connections, power ...
 • Punyacharoennon, Phairat; Sarikanon, Chamlong (2010-11-23)
  The adsorption of cotton fabric is improved by treatment with sodium hydroxide, which is called causticization method. In the method, it is necessary to wash off unreacted sodium hydroxide from the fabric and then neutralize ...
 • Kitjaworasatien, Suthida (2012-04-26)
  The objectives of this study were to dry Chaploo Leaves at 3 levels: 50, 60 and 70C for 3 hours. It was found difference in the moisture values aw and color significantly (p<0.05). 60C is the best value. Then, based on ...

Search DSpace

Browse

My Account