Now showing items 1-2 of 2

  • The design and development of spray drying technology for the production of processed salt 

   พรรณุเจริญวงษ์, ณัฐดนย์; ลาดศรีทา, รพีพัฒน์; ฮ้อเถาว์, กมลรัตน์; ดวงกาคร, ทรงศักดิ์; อิ่มพูล, นวพล (2015-05-18)
   The objective of study was to design and development of spray drying technology for production of salt powder. The process design and build spray dryer that consisted of three parts: an atomizer, a drying column and a dry ...
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาต้มเกลือ :กรณีศึกษา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

   ศรีอุดม, ยุธนา; กระจ่างธิมาพร, เอกณัฏฐ์ (2011-10-10)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของเตาต้มเกลือ โดยลดความร้อนสูญเสียผ่านผนังเตาซึ่งใช้แกลบดำเป็นฉนวน และใช้วิธีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาต้มเกลือทั้ง ...