mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • ตั้งจิตเจษฎา, มาลียา; ถนอมสวย, บริพัฒน์; ศรีวัฒนพล, สมพร; แสนเจริญ, บรรจบ (2015-05-20)
  An automated production of traditional liquor by cooling method is presented in this paper. Thai traditional liquor is a product of One Tombon One Product (OTOP) and it was refined using traditional method. That is, boil ...
 • วัจนเทพินทร์, นภัทร; บุญมี, ไชยยันต์ (2013-02-26)
  This paper presents the development of Automatic Malfunction Warning System (AMWS). The objective is to improve the performance of 5-kWp Grid-connected PV system with real time PC based monitoring system installed at ...
 • มหาไม้, ปรีชา; ปัญโญใหญ่, นำพร; วัชรดำรงศักดิ์, ภาสวรรธน์ (2014-11-14)
  This paper presents the design of automatic watering system using sun tracking as an energy source .The objective is to design the automatic watering system for fruits grown in both areas without electricity. The solar ...
 • Arpavate, Wimonpan; Papattha, Chantana (2012-05-02)
  This research aimed to investigate media exposure, awareness, knowledge, attitude, and behavior towards global warming and to study correlations among those factors that varied Bangkok metropolitan’s media exposure, ...
 • Sa-nguanduan, Somsak; Boonsak, Prissana (2010-08-26)
  Undergraduate educational management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon has mission point to science and technology vocational based on quality professional workers. Applied technologies on the engineering ...
 • Sa-nguanduan, Somsak; Jakchaikul, Vipa (2010-08-26)
  Managing the bachelor educational level of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon is a mission goal to strengthen on science and technology and capable to recruit form the industrial markets, Eventually, the ...
 • จันทร์นิ่ม, สิริชัย; วัฒนานัย, นำโชค (2015-05-20)
  This paper aims to present a basic experimental microcontroller board for use in teaching the microcontroller and programming. Researchers have designed a microcontroller experiment board is cheap, easy to carry, easy to ...
 • พัฒนกุลโกเมธ, เกรียงไกร (2011-09-15)
  The objectives of the research titled ''Bangkok Dwellers' Attitude and Satisfaction towards Media Campaign on Tobacco Cessation Employing Fear Appeals"were to study:1) the media exposure behavior of Bangkokians towards ...
 • จันทกูล, นิยม; โรจนไพบูลย์, ชินพันธ์; เลิศมีมงคลชัย, สิริรัตน์; อุทิศชลานนท์, ศิริธร; กุลรูป, แดน; สุวรรณรินทร์, จิรดา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-03-01)
  The objective of this research is to find out the information on the base wage structure of labour with various education levels in different kinds of business or industries. Research methodology is the survey research ...
 • Jakchaikul, Vipa; Sa-nauanduan, Somsak (2010-09-03)
  The purpose of the research was first to study the need of information technology application in , second to study the types of information technology services that is effectively corresponding to the need of users. The ...
 • Smithpreecha, Narudee (2011-08-29)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำแนกตามตัวแปรเพศ คณะที่ศึกษาอยู่ และผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานการณ์ ...
 • สรวลสรรค์, อุมาพร; มากลิ่น, ปริญญา (2014-07-08)
  The purposes of this study were 1) to study information perception, attitude, and behavior of undergraduate students for participation in 3D-based activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon; 2) to ...
 • Krudtong, Waraporn (2013-08-08)
  The objectives of this research1) to study demand on the short-term training courses in Home Economics. (Arts and Crafts) of housewife group from Samut-Songkram province2) to compare such demand from each demographic ...
 • มากเจริญ, ลำใย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-03-01)
  The research analyzes benefit, cost and break even point including sensitivity of making biodiesel production factory from palm fatty acid. Biodiesel production system of Thailand Institute of Scientific and Technological ...
 • สาคะรังค์, ปรีชา; ฉัตรรัตนา, สมชาย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-09-02)
  Bifurcation diagram is an important mathematical tool for the analysis of ferroresonance in the electrical power system. Bifurcation diagram can clearly present the behaviors of the nonlinear system. The general method ...
 • เร่งศิริกุล, กรรณิกา; สรสิทธิ์, ภูริต; ช่วยรักษ์, จุฑาลักษณ์; เตียวสุวรรณ, เมธาวี (2015-05-21)
  Biomass yield between 56 accessions of leucaena were observed at Suwanvajokkasikit Field Crops Research Station Nakhonratchasima province. Randomized block design was used with 3 replications and 56 accessions as treatments. ...
 • เนตรโพธิ์แก้ว, ศุภวุฒิ; วรรณการ, พูนศรี; ดุสิตากร, พนา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-02-28)
  This research is Design and construction board led dot matrix was create for study about microcontroller. It apply to use in communication & information indoor type by sending messages from computer on internet network ...
 • Bicoksung, Rapeeporn (2015-02-18)
  The objectives of this research are to select basic recipe for bread sticks, fine proper amount of raw salted egg white to add to bread sticks, study acceptance of bread sticks enriched with raw salted egg white and to ...
 • สิงห์แก้ว, ป๊อกเทิ่ง; สหรัตน์, วงษ์ศรีษะ; คมพันธ์, ชมสมุทร (2010-08-27)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการออกแบบและการผลิตของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM จำนวน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม A และ B ซึ่งเป็นโปรแกรมด้น CAD/CAM ที่นิยมใช้ในประเทศไทย แต่มีราคาโปรแกรมที่แตกต่างกัน ...
 • Chanapote, T.; Yangthaisong, A. (2010-11-22)
  Thermoelectric properties of cubic perovskite SrTiO3 have been investigated. The energy band structures are calculated using the total energy plane-wave pseudopotential method within the local density approximation (LDA) ...

Search DSpace

Browse

My Account