mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • จันทกูล, นิยม; โรจนไพบูลย์, ชินพันธ์; เลิศมีมงคลชัย, สิริรัตน์; อุทิศชลานนท์, ศิริธร; กุลรูป, แดน; สุวรรณรินทร์, จิรดา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-03-01)
  The objective of this research is to find out the information on the base wage structure of labour with various education levels in different kinds of business or industries. Research methodology is the survey research ...
 • Jakchaikul, Vipa; Sa-nauanduan, Somsak (2010-09-03)
  The purpose of the research was first to study the need of information technology application in , second to study the types of information technology services that is effectively corresponding to the need of users. The ...
 • Smithpreecha, Narudee (2011-08-29)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำแนกตามตัวแปรเพศ คณะที่ศึกษาอยู่ และผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานการณ์ ...
 • สรวลสรรค์, อุมาพร; มากลิ่น, ปริญญา (2014-07-08)
  The purposes of this study were 1) to study information perception, attitude, and behavior of undergraduate students for participation in 3D-based activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon; 2) to ...
 • Krudtong, Waraporn (2013-08-08)
  The objectives of this research1) to study demand on the short-term training courses in Home Economics. (Arts and Crafts) of housewife group from Samut-Songkram province2) to compare such demand from each demographic ...
 • เฉลียวพรหม, ชญาดา (2015-06-03)
  This research study of Factors Affecting the beneficial factors in promoting tourism on accommodation service in Thailand ; case study in Songkhla had main aims on 1) to investigate the factors in promoting the camping ...
 • มากเจริญ, ลำใย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-03-01)
  The research analyzes benefit, cost and break even point including sensitivity of making biodiesel production factory from palm fatty acid. Biodiesel production system of Thailand Institute of Scientific and Technological ...
 • สาคะรังค์, ปรีชา; ฉัตรรัตนา, สมชาย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-09-02)
  Bifurcation diagram is an important mathematical tool for the analysis of ferroresonance in the electrical power system. Bifurcation diagram can clearly present the behaviors of the nonlinear system. The general method ...
 • Kumklam, Ponlakrit (2015-08-24)
  The research is to present the biogas production from rice straws with anaerobic digester. Firstly, three digester tanks contain dry rice straw 3 kg slice with length 1-2 inch and water 60 lite. Digester A was a control ...
 • ศรีอุดม, ยุธนา; เทวตา, อนุรัตน์; จันทร์แก้ว, ไพโรจน์ (2015-06-11)
  This research aims to transfer biogas digester construction technology and application of biogas in household to teachers and students of Suksasongkhro Tak school. They were instructed and trained about biogas digester ...
 • ศรีอุดม, ยุธนา; เทวตา, อนุรัตน์; จันทร์แก้ว, ไพโรจน์ (2015-06-09)
  This research aimed to transfer technology about biogas digester construction and applying the biogas in household to teachers and students in Suksasongkhro Tak school. They were instructed and trained about biogas digester ...
 • เร่งศิริกุล, กรรณิกา; สรสิทธิ์, ภูริต; ช่วยรักษ์, จุฑาลักษณ์; เตียวสุวรรณ, เมธาวี (2015-05-21)
  Biomass yield between 56 accessions of leucaena were observed at Suwanvajokkasikit Field Crops Research Station Nakhonratchasima province. Randomized block design was used with 3 replications and 56 accessions as treatments. ...
 • เนตรโพธิ์แก้ว, ศุภวุฒิ; วรรณการ, พูนศรี; ดุสิตากร, พนา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-02-28)
  This research is Design and construction board led dot matrix was create for study about microcontroller. It apply to use in communication & information indoor type by sending messages from computer on internet network ...
 • คงจันทร์, เฉลิมพล; คงจันทร์, จันทิมา; ศันสณีย์, ศันสณีย์; แป้นแก้ว, จิราภรณ์; สุขเต็ม, พรรณัฎฎา; ศาลาผาย, ทัศวรรณ (2015-06-03)
  The purposes of this research were as follows : 1) to construct and find an efficiency of classroom action research on academic work development for teachers in Surin province as the 80/80 standardized criterion efficiency ...
 • Bicoksung, Rapeeporn (2015-02-18)
  The objectives of this research are to select basic recipe for bread sticks, fine proper amount of raw salted egg white to add to bread sticks, study acceptance of bread sticks enriched with raw salted egg white and to ...
 • สมบุญ, กรรณิการ์; สกุลคู, สุดารัตน์; นามวงศ์, สุเธียร; สารคล่อง, ศิริพร (2015-05-28)
  The aims of this research was to study the general situation in aspects of productivity and marketing of Mao fruits in Sakonnakon. Cost and return, marketing channel and marketing margin of Mao fruits were investigated ...
 • สิงห์แก้ว, ป๊อกเทิ่ง; สหรัตน์, วงษ์ศรีษะ; คมพันธ์, ชมสมุทร (2010-08-27)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการออกแบบและการผลิตของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM จำนวน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม A และ B ซึ่งเป็นโปรแกรมด้น CAD/CAM ที่นิยมใช้ในประเทศไทย แต่มีราคาโปรแกรมที่แตกต่างกัน ...
 • Chanapote, T.; Yangthaisong, A. (2010-11-22)
  Thermoelectric properties of cubic perovskite SrTiO3 have been investigated. The energy band structures are calculated using the total energy plane-wave pseudopotential method within the local density approximation (LDA) ...
 • คุณวุฒิ, เสาวคนธ์ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-09-01)
  Presently, the application of computer technologies for pedagogical purposes have been spectacularly realised across a variety of disciplines. In terms of foreign language teaching and learning; researchers, educators, and ...
 • Dokmanee, Charunya (2010-09-18)
  The purposes of this research were to study the canonical relationship between some factors and motivation on producing that relative contribute to academic papers, and to study the canonical weights of some factory ...

Search DSpace

Browse

My Account