mirage

Learning Materials

DSpace/Manakin Repository

Learning Materials

 

Recent Submissions

  • Jaruvarakul, Kamolphan (2013-03-16)
    ความรู้เบื้องต้นด้านการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล เทคนิคในการสื่อสารข้อมูล การผสมสัญญาณและถอดสัญญาณ สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลการสื่อสารของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเวิร์ค
  • Jaruvarakul, Kamolphan (2012-03-11)
    งานเรียบเรียงตำรำเรื่อง การสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิตอล (Digital Data Communication) เล่มนี้ จัดทำ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้ในการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิตอล รหัสวิชา 04-413-418 ตาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ...