Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยใช้อินเวอร์เตอร์ 

      วัยวุฒิ, วณพันธ์ (2010-09-01)
      โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมพลังงานไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้งานทั่วๆไป โดยใช้วิธีการควบคุมอุปกรณ์กำลัง โดยการปรับความกว้างของสัญญาณควบคุมที่ผสมกับสัญญาณพาหะ ...