Now showing items 108-127 of 1735

  • Bacterial growth inhibition of e. coli by zno tetrapods 

   กรอบทอง, สุชีวัน; ภู่มณี, ชวลิต; ชูพันธ์, สุภาพ; ทับทิมแท้, อัฐสิษฐ์; สุจินพรัหม, ศุภเดช; สุทธนะ, สุทธิพจน์ (2015-06-05)
   ZnO tetrapods were synthesized by thermal oxidation technique under atmospheric pressure, to forming as microstructural scale for increasing a high surface to volume ratio which effects to higher reaction rate. ZnO was ...
  • Banana board : a basic experimental microcontroller board 

   จันทร์นิ่ม, สิริชัย; วัฒนานัย, นำโชค (2015-05-20)
   This paper aims to present a basic experimental microcontroller board for use in teaching the microcontroller and programming. Researchers have designed a microcontroller experiment board is cheap, easy to carry, easy to ...
  • Bangkok Dwellers' Attitude and Satisfaction towards Media Campaign on Tobacco Cessation Employing Fear Appeals 

   พัฒนกุลโกเมธ, เกรียงไกร (2011-09-15)
   The objectives of the research titled ''Bangkok Dwellers' Attitude and Satisfaction towards Media Campaign on Tobacco Cessation Employing Fear Appeals"were to study:1) the media exposure behavior of Bangkokians towards ...
  • The Base Wage Structure of Labour in Lampang Province 

   จันทกูล, นิยม; โรจนไพบูลย์, ชินพันธ์; เลิศมีมงคลชัย, สิริรัตน์; อุทิศชลานนท์, ศิริธร; กุลรูป, แดน; สุวรรณรินทร์, จิรดา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-03-01)
   The objective of this research is to find out the information on the base wage structure of labour with various education levels in different kinds of business or industries. Research methodology is the survey research ...
  • Basic factor of Efficient Information Technology management In rajamangala university of Tecnology, Phra nakhon 

   Jakchaikul, Vipa; Sa-nauanduan, Somsak (2010-09-03)
   The purpose of the research was first to study the need of information technology application in , second to study the types of information technology services that is effectively corresponding to the need of users. The ...
  • Bayesian Models for Spatial Time Series Data Applied to Rubber Yields in Southern Provinces of Thailand 

   Jiraprasertwong, Pichet; พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์; Tongkhow, Pitsanu; พิษณุ ทองขาว; Thangchitpianpol, Pirom; ภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล (2016-09-28)
   The objectives of this research are to propose a Bayesian model for spatial time series analysis, to apply the proposed model to forecast a monthly rubber yield in Southern provinces of Thailand, and to compare the performance ...
  • Behavior academic dishonesty among students in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Smithpreecha, Narudee (2011-08-29)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำแนกตามตัวแปรเพศ คณะที่ศึกษาอยู่ และผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานการณ์ ...
  • Behavior of price clustering in electronic trading transaction and block trading transaction in the Thailand Futures Exchange 

   สรวลสรรค์, อุมาพร; มากลิ่น, ปริญญา (2014-07-08)
   The purposes of this study were 1) to study information perception, attitude, and behavior of undergraduate students for participation in 3D-based activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon; 2) to ...
  • Behaviors of outdoor advertising selections : case study of Plan B Media public company limited’s customers 

   Tongngoen, Ratchadaphan (2017-08-10)
   Research Objectives were the followings; firstly, to study Behaviors of outdoor advertising selections directly from Plan B Media Public Company Limited’s customers, Secondly, to study levels of Marketing Mix influencing ...
  • The bemand on the short-course training courses in home economics (arts and crafts) of housewife group from samut-songkram province 

   Krudtong, Waraporn (2013-08-08)
   The objectives of this research1) to study demand on the short-term training courses in Home Economics. (Arts and Crafts) of housewife group from Samut-Songkram province2) to compare such demand from each demographic ...
  • Beneficial factor for accommodation service in thailand case study in songkhla 

   เฉลียวพรหม, ชญาดา (2015-06-03)
   This research study of Factors Affecting the beneficial factors in promoting tourism on accommodation service in Thailand ; case study in Songkhla had main aims on 1) to investigate the factors in promoting the camping ...
  • Benefit, Cost and Break Even Point Analysis of Biodiesel Production from Palm Fatty Acid 

   มากเจริญ, ลำใย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-03-01)
   The research analyzes benefit, cost and break even point including sensitivity of making biodiesel production factory from palm fatty acid. Biodiesel production system of Thailand Institute of Scientific and Technological ...
  • Bicomponent fiber : types, processing and applications 

   srisawa, natee; นที ศรีสวัสดิ์ (2016-09-12)
   Bicomponent fiber is a specific type of synthetic fibers with two different properties of polymers joined together in the same filament during spinning process. Bicomponent fibers have distinctive properties from monocomponent ...
  • Bifurcation Diagram Generation with PSCAD/EMTDC and Multiple Poincare Map 

   สาคะรังค์, ปรีชา; ฉัตรรัตนา, สมชาย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-09-02)
   Bifurcation diagram is an important mathematical tool for the analysis of ferroresonance in the electrical power system. Bifurcation diagram can clearly present the behaviors of the nonlinear system. The general method ...
  • The biogas production and the application of lunch project for student at suksasongkhro tak school tak province 

   ศรีอุดม, ยุธนา; เทวตา, อนุรัตน์; จันทร์แก้ว, ไพโรจน์ (2015-06-11)
   This research aims to transfer biogas digester construction technology and application of biogas in household to teachers and students of Suksasongkhro Tak school. They were instructed and trained about biogas digester ...
  • The biogas production from waste in school and the application of lunch project for student case study suksasongkhro tak school tak province 

   ศรีอุดม, ยุธนา; เทวตา, อนุรัตน์; จันทร์แก้ว, ไพโรจน์ (2015-06-09)
   This research aimed to transfer technology about biogas digester construction and applying the biogas in household to teachers and students in Suksasongkhro Tak school. They were instructed and trained about biogas digester ...
  • Biogasification from rice straw 

   Kumklam, Ponlakrit (2015-08-24)
   The research is to present the biogas production from rice straws with anaerobic digester. Firstly, three digester tanks contain dry rice straw 3 kg slice with length 1-2 inch and water 60 lite. Digester A was a control ...
  • Biomass potential of 56 accessions of leucaena as animal and biofuel feedstocks 

   เร่งศิริกุล, กรรณิกา; สรสิทธิ์, ภูริต; ช่วยรักษ์, จุฑาลักษณ์; เตียวสุวรรณ, เมธาวี (2015-05-21)
   Biomass yield between 56 accessions of leucaena were observed at Suwanvajokkasikit Field Crops Research Station Nakhonratchasima province. Randomized block design was used with 3 replications and 56 accessions as treatments. ...
  • Board Led Display Dot Matrix Controled by Microcontroler with Internet System 

   เนตรโพธิ์แก้ว, ศุภวุฒิ; วรรณการ, พูนศรี; ดุสิตากร, พนา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-02-28)
   This research is Design and construction board led dot matrix was create for study about microcontroller. It apply to use in communication & information indoor type by sending messages from computer on internet network ...
  • A body of knowledge transfer classroom action research on academic work development for teachers in surin province 

   คงจันทร์, เฉลิมพล; คงจันทร์, จันทิมา; ศันสณีย์, ศันสณีย์; แป้นแก้ว, จิราภรณ์; สุขเต็ม, พรรณัฎฎา; ศาลาผาย, ทัศวรรณ (2015-06-03)
   The purposes of this research were as follows : 1) to construct and find an efficiency of classroom action research on academic work development for teachers in Surin province as the 80/80 standardized criterion efficiency ...