Now showing items 553-572 of 1863

  • The Development of Predictability Measurement Method for Winter Monsoon Forecasts in Thailand 

   Saiuparad, Sunisa; สุนิสา สายอุปราช; Suphirat, Chawanee; ชวนี สุภิรัตน์; Rujasiri, Piyatida; ปิยธิดา รุจะศิริ (2017-07-08)
   The forecasting method is important because it can predict phenomena in the future. The accuracy of the forecast depends on the model and the initial conditions. In addition, the predictability measurement method is important ...
  • The Development of principles of food and nutrition test for Home Economics Technology of Rajamangala University of Technology Students 

   Suttha, Walaiporn; Chareonchai, Amornrat; Auppathak, Chaowalit; Ooaymaweerathirun, Premraphi; Klinmalai, Laddawan (2017-11-06)
   The purposes of this research were :1) to construct the achievement test in The Development of Principles of Food and Nutrition Test for Home Economics Technology of Rajamangala University of Technology Students 2) to ...
  • The Development of Printing Pattern from Art Nouveau on Hemp Fabrics for designing Woman's Working Attires 

   Jankaew, Sarun (2012-04-27)
   The objectives of this research are 1) to develop the printing pattern from Art Nouveau on hemp fabric by way of screen printing, 2) to design the womanfs working attires by using hemp fabrics for printing the pattern ...
  • Development of Process for Recovery Metal Carbide Powder from Cemented Tungsten Carbide Scraps 

   Pokterng, Singkaew; Chomsamut, Kompun; Prasit, Pangpech; Heankrang, Pattareeya (2011-08-22)
   The recycling of materials is the recovered process and the important approach for sustainable development. This research is to study recycling tungsten carbides from cemented carbide scraps by extracting the dissolved of ...
  • Development of product from wasted peel of taro stem for taro producer group in ban mo district, saraburi province to promote community economy 

   Peeraphatchara, Chutamas; Suwanakeree, Sumpas (2017-09-03)
   This research aims to produce paper and strands from taro fiber in order to develop into craft products and to transfer the body of knowledge and technology to community. The research consisted of 5 main steps: 1) ...
  • A development of pulp pressing-separating machine from pineapple leaf 

   Wongkhorsub, Chonlakarn; Supengcum, Rachadasak (2015-10-15)
   Normally, bast fibres were removed from pineapple web by wrapping the boiled pineapple leaf with nylon web and stamp on it. If using this method, it will take 24 hours to stamp on 40 kilograms of boiled leaf in order to ...
  • A development of python script for analysis and design reinforced concrete beam 

   องสุพันธ์กุล, สำเนียง; บรรจงศิริ, จิรัฐิติ์; ติยะวงศ์สุวรรณ, จักรี (2015-05-20)
   This research studies the development of Python Script which is the open source code used for the analysis, design and draws the detailing of reinforced concrete beam elements. The SGV script was used for detailing the ...
  • Development of Ready Made Mee-krob (Crispy Rice Noodle) Sauce 

   CHANASITH, PIPHATKAMON (2012-04-24)
   The study objective was to the basic recipe of Ready Made Mee-Krob (Crispy Rice Noodle) sauce were evaluated the sensory property appearance, color, flavor, taste, texture and overall acceptability by 7-Points Hedonic ...
  • Development of Readymade Sauce Product from Water melon Rinds wast 

   Auppathat, Chaowalit; Suttha, Walaiporn; Bunyasawat, Jetniphat; เชาวลิต อุปฐาก; วไลภรณ์ สุทธา; เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ (2016-09-01)
   This research had objectives to study the proper amount of adding of unused water melon peel in products of tomato sauce, chili sauce, pizza sauce and seafood sauce. This research studied the nutritional value of sauce ...
  • Development of recycling technology of WC Powder product for Sustainable in Industry 

   Wongsisa, Saharat; Pokterng, Singkaew; Chomsamut, Kompun; Pangpecb, Prasit (2012-08-30)
   This study is meant to help develops better facilities for Tungsten Carbide powder production process. The 10 kg-capacity machine used was able to produce 85 -95.49 percent purity Tungsten carbide powder. When measured, ...
  • The Development of Rice husk ash and Bagasse Ash based geopolymeric Materials 

   Rukzon, Sumrerng; Ngenprom, Nirojn (2011-08-21)
   This research studies the potential for using waste ash from industrial and agricultural by–products as a geopolymer material. This paper presents a study of the resistance to chloride penetration and resistance to sulfuric ...
  • The Development of Rice Paper Straw Products 

   Boonyaruthutkalin, Thanapan; Wichiranon, Songsiri; Polyium, Udom (2010-08-27)
   The objective of this paper was to study and development of rice straw paper, and development of rice straw paper products-making. Part I. Rice straw paper-making. The bleached and unbleached with 2% HP2(aqJform rice straw ...
  • The development of rotary dryer for paddy using Hot Air recovery system 

   ทรัพย์ปรุง, ภานุวัฒน์; ครองทรัพย์, อนุรักษ์; โสภา, ประสิทธิ์ (2015-05-20)
   This research’s objectives were to develop an energy saving rotary dryer for paddy using hot air recovery system and to evaluate the energy using. Rotary dryer divided rotating cylinder made of 304 stainless steel 2 mm of ...
  • Development of Science and Technology Research Co-operation Model for Thai Public Higher Education Institutions 

   บำรุงจิตต์, เกษสุนีย์ (2012-03-28)
   The objectives of this research were to study present problem and barrier factors and the development of science and technology research co-operation model for Thai Public Higher Education Institutions. The samples were ...
  • Development of Screen Printing Devices Prototypes for Textile Industry 

   Manasoontorn, Reurgnsak; Luepong, Kanchana; Sasithorn, Nongnut; Masatnit, Wandee; Padungtos, Wiroj (2011-08-01)
   Devlopment of Screen Printign Devices Prototypes for Textile lndustry was a research project which it was established to solve the practical learning of the faculty of industrial textile and fashhion desing students at ...
  • Development of simulated program for analysis of parameters of antenna for applying telecommunication engineering education 

   Porncharoen, Rungaroon; รุ่งอรุณ พรเจริญ (2017-10-17)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของสายอากาศสำหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 2) หาประสิทธิภาพของโปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่สำคั ...
  • Development of sintering process hard metals to wear resistant efficiency on sustainable material management 

   Wongsisa, Saharat; สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ; Pangpech, Prasit; ประสิทธิ์ แพงเพชร (2016-09-28)
   This study aims to development of production process of hard metal by tungsten carbide powder with the particle sized of 0.1 - 0.35 µm. This carbide powder were made of recycling cemented carbide tool scraps, so it is mixed ...
  • The Development of Skill-Learning Kit: Thai Braille Alphabets 

   Pijukkana, Pracha; Rakisarakul, Tinnawong; Sakulyunyongsuk, Nopporn (2010-08-16)
   The purposes of this study were to investigate the development of Skill Learning Kit: Thai Braille Alphabets and to facilitate the children with visual impairments for Thai Braille alphabets practice to increase their ...
  • Development of Sliced Breakfast and Ice Cream Cone From Khao Hom Nil 

   หุตะโกวิท, วลัย; สร้อยระย้า, บุษรา; สุทธิมิตร, ชญาภัทร; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; สุธีบุตร, น้อมจิตต์; โกสุม, สุพรรณิการ์; บุณยสวัสดิ์, เจตนิพัทธ์; สกุลยืนยงสุข, นพพร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-09-01)
   Development Project of food products from khao Hom Nil for food industry aimed to conduct food processing which consisted of Khao Hom Nil sliced breakfast and Khao Hom Nil ice cream cone. As for Khao Hom Nil sliced breakfast, ...
  • Development of small plasma system for surface modification and cleaning 

   ใจเย็น, ศราวุธ; อุทธิสินธุ์, จันทนี; บาลทิพย์, นริศร์; หมวกงาม, อันชัญ; รักมาก, ศตวรรษ; ศรีบุศยกุล, ชลภิวิชญ์ (2015-06-05)
   A small plasma system using microwave oven was developed for the application of surface modification and cleaning in thin films research. The microwave oven with 800-Watt power generates 2.45-GHz frequency. The vacuum ...