Now showing items 61-80 of 1876

  • Application of Watermelon Rinds for Bakery Products 

   Keeariyo, Chayapat; Chomchom, Nantawan; Thedkwanchai, Sumapar; ชญาภัทร์ กี่อาริโย; นันทวัน ชมโฉม; สุมภา เทิดขวัญชัย (2016-09-03)
   The purpose of the application of watermelon rinds for bakery products is to study an appropriate amount of used watermelon rinds in four of bakery products, such as cookie bar, fruit cake, Eclair with vanilla cream and ...
  • Application of Watermelon Rinds for Convenience Foods Production 

   Pedcharat, Kasarin; Saetang, Duangrat; Tungsatitporn, Duangkamol; เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์; ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง; ดวงกมล ตั้งสถิตพร (2016-09-01)
   A study of the watermelon rind the right to produce the best recipe Watermelon Cake. The ratio of the total amount of chicken. The third level is 28:17 watermelon rind that has an average overall score 7.03, 7.00, 7.00, ...
  • Application of Watermelon Rinds for lce-cream and Desserts. 

   Sakulyunyongsuk, Nopporn; Thedkwanchai, Sumapap; Saetang, Duangrat; นพพร สกุลยืนยงสุข; สุมภา เทิดขวัญชัย; ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง; กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล; ปิยะพงษ์ ปานแก้ว; วรนุช ดีละมัน (2016-08-31)
   การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศครีมและขนมหวาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไอศครีม เยลลี่ และแยมจากเปลือกแตงโมที่เหลือทิ้งมา ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางด้านประสาท สัมผัส และศึกษาการยอมรับของผลิตภัณฑ์ ...
  • Application of wireless sensor networks and gis for study the environment in the orchard 

   ศรีมาลา, วิระ; ธีระเวช, คัมภีร์; ชั้นเจริญ, ทบทอง; ปรึกษา, วีระศักดิ์; แก้วแหวน, วุฒิชัย (2015-06-08)
   The objective of this research was to study environment changes in orchards by using wireless sensor network and spatial data interpolation technique. The study was conducted by distributing several client sensors into the ...
  • Application program for the development of accounting systems in the pig 

   เชื้อเมืองพาน, อรวรรณ; ทะยะธง, สุวิสา (2015-06-03)
   This research aim to study process, methods of the operation of pig farmer, know ledge and understanding in application of accounting software of pig farmer group. Analing of problems and obstacles and factors that lead ...
  • Applying Genetic Algorithms for Inventory Lot-Sizing Problem with Supplier Selection under Storage Capacity 

   Woarawichai, Chirawat; Kullpattaranirun, Tarathorn; Rungreunganun, Vichai (2010-11-19)
   Genetic algorithms are applied to the multiple products and multiple periods inventory lot-sizing problem with supplier selection under storage capacity. The objective of this research is to calculate the optimal inventory ...
  • The approach for sustainable development and growth community enterprise 

   รูปหล่อ, รัชนี; พรหมทัต, ดุษฎี; ว่องวิวิธกุล, วัลภา (2015-06-03)
   The development method to sustainable and growth of community enterprises is a qualitative study. This aims to professional development model to community enterprise. This is done by collecting data by dept interview, ...
  • Approaches (PIA) forecasting motive with SEM by partial least squares (PLS) tchnique and product indicator approaches (PIA) technique 

   เรืองทอง, อายุทธ์ (2015-06-08)
   This research aimed to compare the techniques and method used to solve non-linear equations with SEM. By Partial Least Squares (PLS) technique and Product Indicator Approaches (PIA) technique. Were tested by the two ...
  • The Appropriate chef’s uniforms design with the chef’s performance in the thai kitchen 

   Soiraya, Bussara; Na Songkhla, Acharawan; Hattayananont, Autcha (2014-07-17)
   This research is the designing of chef apparel in order to appropriate with their tasks in Thai kitchen. The objective of this research are to design the appropriate chef apparel to work in the Thai kitchen and study the ...
  • The appropriate model of integrated learning for developing the new generation of graduates 

   ตัณฑ์จิตานนท์, พรหทัย; จูน้อยสุวรรณ, พีระ (2015-06-10)
   This research aimed to create the appropriate model of integrated learning activity for developing the new generation of graduates at Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL). The population consisted of 17 experts ...
  • Art Educational Media Design for Emotional Development of Mentally-Retarded Children 

   พรธาราพงศ์, ยุวดี (2012-07-28)
   The purpose of the research was to study the art educational media design for the emotional development of mentally-retarded children. The principle of visual arts was used as a design concept. High relief pottery and ...
  • Art educational media design to emotional development for cerebral palsy children 

   Phontharaphong, Yuvadee; Ruengsombat, Mayuree; Tongsupon, Montana; Tunprawat, Chanon; Srijantuek, Kiattipong (2011-08-04)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาออกแบบสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะโดยการใช้รูปแบบหลักทัศนศิลป์มาสร้างแนวคิดในการออกแบบ ผลงานออกมาในรูปแบบงานปั้นที่สามารถจับต้องได้และเป็นภาพวาดที่ดูง่าย ให้มีความเหมาะสมกับเด็กพิการทางสมอง ในรูปแบบที ...
  • Art Educational Media Design to Emotional Development For Cerebral Palsy Children 

   พรธาราพงศ์, ยุวดี; ศิริพิชญ์ตระกูล, อาณัฎ; เรืองสมบัติ, มยุรี; ทองสุพล, มัณฑนา (2013-02-26)
   This research is to study new technique, method and pattern of tools which suit for Cerebral Palsy Children. It is also to support student in interesting, amusement, concentration in learning an activity of art. The nding ...
  • Art-culture and environment web content management system of community 

   Janthanasub, Veerawan; Singhatham, Papatsorn (2013-11-06)
   The objectives of this research are to analysis, design and develop the art-culture and environment web content management system of community. Also to install, transfer knowledge from research to member of community, ...
  • ASEAN Economic Community Related Lesson Content Design and Teaching Material Creation for English Writing Courses 

   Phothisorn, Watchara (2014-08-05)
   The purposes of this research were to design contents, build both document-based and electronic-based teaching materials, and find out the students’ satisfaction towards the use of ASEAN Economic Community related lessons ...
  • Assessing the achievement of cooperative education program faculty of science and technology 

   Singhatham, Papatsorn; Janthanasub, Veerawan; Smithpreecha, Narudee (2014-12-11)
   "The objectives of this research were 1) to study the environment of cooperative education of the Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakorn, and 2) to study the achievement of ...
  • Assessing the achievement of cooperative education program faculty of science and technology,2nd edition 

   Janthanasub, Veerawan; Papatsorn, Singhatham (2013-08-08)
   The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cooperative education science and technology to the development potential of the second degree. Barriers to education in response to student performance ...
  • Assessment of Lightning Protection Performance in Transmission System 

   Rugthaicharoencheep, Nattachote; นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ; Prakobkit, Surasit; สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ (2016-09-28)
   This Research purposes assessment of lightning performance on transmission system 69 kV in Metropolitan Electricity Authority (MEA). The case studies illustrated the lightning strike to direct top pole in order to guideline ...
  • The assessment of particulate matter less than 10 μm (PM10) at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, North Phra Nakhon Campus 

   Deelaman, Woranuch; Chaochanchaikul, Kantima; Pankeaw, Piyapong; วรนุช ดีละมัน; กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล; ปิยะพงษ์ ปานแก้ว (2016-08-31)
   For this work PM10 were collected from 7 stations within the area of North Phra Nakhon campus, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand. The samples were collected within 24 hours from January to April ...
  • Assessment of physical, pH and Microbiological qualities of bottled drinking water produced in burirum province, THAILAND 

   Nimrat, Subuntith; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; Suechamnongkitchakarn, Natthakan; ณัฐกานต์ ซื่อจำนงกิจการ; Supannapan, Kittitach; กิตติธัช สุพรรณพันธุ์; Vuthiphandchai, Verapong; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย (2016-09-07)
   In this study, pH, physical, and microbiological qualities of clear and opaque plastic bottled drinking water produced in Buriram Province, Thailand, were investigated. Samples of bottled drinking water (N=22) were 8 clear ...