Now showing items 729-748 of 1876

  • Efficiency of feronia limonia swingle branch crude extract asantioxidant 

   นามโชติ, จันทิมา; ผาสุข, ศศมล; ถกลภักดี, ปัณณ์รภัส (2015-06-04)
   The objective of this research were to focus the antioxidant activity and separated the chemical compound of crude extract from Feronia limonia Swingle branch. After that, the optimum antioxidant of crude extract was used ...
  • Efficiency of hydrilla (hydrilla verticillata) in water treatment 

   Vanichkul, Kittima; กิตติมา วานิชกูล; Champasri, Saming; สมิง จำปาศรี; จิราพร กุลคำ; Juntawee, Phiroon; พิรุณ จันทร์เทวี; ยุพาวรรณ ประเสริฐโชค (2016-09-07)
   The study of Hydrilla (Hydrilla verticillata) effectiveness in water treatment was investigated using completely randomized designs with 4 Hydrilla densities: 0 (control), 30, 50, and 70 plants. Each plot was experimented ...
  • Efficiency of naringi crenulata (roxb.) nicolson and coix iacryma-jobi linn crude extracts for tyrosinase inhibition 

   ม่วงงาม, สุพัตรา; ผาสุข, ศศมล; ถกลภักดี, ปัณณ์รภัส (2015-06-05)
   The objectives of this research were to study chemical composition of crude extract from Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and Coix lacryma-jobi Linn, to determine the appropriate ratio of crude extract between Naringi ...
  • Efficiency of reducing mixing energy and mechanical properties of rubber vulcanizatesfrom natural rubber with silica masterbatch 

   อาจชมภู, จุฑาทิพย์; สายจันทร์, เดี่ยว; บุญส่ง, ขวัญฤทัย (2015-06-04)
   The natural rubber with silica masterbatch was produced and used as based material in rubber compound, modified from standard tread formulation given in ASTM E 1136. The reduction of mixing energy and rubber vulcanizate ...
  • Electric Energy Saving Behavior of Students at Rajamangala University of Technology 

   พิมดี, ไพฑูรย์; กิตติสารวัณโณ, สุรพร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-09-01)
   This research objectives were to study and compare students’ behavior of electric energy saving. The samples were 900 students at Rajamangala University of Technology during 2007 academic year. They were selected by ...
  • Electrical conservation and development of energy management system for public building 

   ครองยุติ, อัคราวุฒิ; รักความสุข, พัฒนะ; กูบาฮา, กูสกานา (2015-06-09)
   This research was a study of energy management in public building. The goals of this project are to decrease energy consumption and to enhance energy management system of the building. Regarding the energy survey, the ...
  • Electrical Energy Saving Study in Start – Stop Control of Air Compressor 

   เหลืองสด, สมชาย; เต็มเปี่ยม, อนันต์ (2010-08-26)
   ในปัจจุบันนี้พลังงานลมอัดถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากได้เปรียบเทียบเชิงกลของอุปกรณ์ที่ใช้ลมอัดทำให้เกิดงานในแนวเส้นตรง เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานรูปแบบอื่น เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ...
  • The Electrical Voltage Setting 0-220 Volts by Software 

   Nedphograw, Supawud; Thongkeaw, Somkeait; Noiraiphom, Srisak (2010-11-19)
   This project is the study about making the electrical voltage setting 0 – 220 Volts by software system with electrical voltage control of the auto transformer while it has 100 kv 10 kVA Especially the electrical voltage ...
  • Electronic Data Capture Improvement by SSL Protocol for Payment Systems 

   สรวลสรรค์, ยุทธนา; ทิพย์จักษุรัตน์, ศักดิ์ชัย; มิตะถา, สมศักดิ์ (Ladkrabang Engineering Journal, 2007-09)
   In this paper, we have analyzed the performance of combining security system (SSL Protocol) with current TCP/IP module by porting security shareware into the EDC (Electronic Data Capture) devices. Finally, in order to ...
  • Electronic marketing communication towards buying decision behavior 

   เดชอัศวนง, ชาญ (2015-06-08)
   The study of Electronic Marketing Communication Towards Buying Decision Behavior, which aims to research the consumer behavior in term of receiving message through electronic marketing communication channels. The research ...
  • An Embedded Digital Signal Controller for Initial Rotor Position Estimation of PMSM Drives 

   วัยวุฒิ, วณพันธ์; นุ่นงาม, สุขสันติ์ (2010-02-28)
   This paper presents the development of an initial rotor position estimation of permanent magnet synchronous motors (PMSM) without a position sensors drives with embedded digital signal controller. The principle of the ...
  • Employers’ Satisfaction towards the Qualifications of the Graduates of Applied Thai Program 

   Wichiranon, Songsiri; Sangounpong, Weena; Arunreung, Arunee (2015-11-12)
   The purposes of this research were to investigate the desired characteristics of the Applied Thai Program’s graduates of the faculty of Liberal Arts and to compare the graduate users’ personal factors. The subjects were ...
  • Employment Status for Graduates of RUMTP in academic year 2006 

   Peeraphatchara, Chuta; Pornpanpipat, Somsamon; Boonyarutkalin, Thanaphan (2010-08-29)
   The Purpose of this research is to investigate employment and unemployment status of Bachelor's degree graduates in academic year 2006 in order to gain relevant data for preparing educational plan of Rafamangala University ...
  • Endemism and conservation status of podostemaceae in northeastern Thailand 

   Werukamkul, Petcharat; Ampornpan, La-aw; เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล; ละออ อัมพรพรรดิ์ (2016-08-31)
   Podostemaceae, a family of aquatic flowering plant restricted to river rapids and waterfalls are widely reported to be the high incidence of endemism and in need for conservation. The present study analyses endemism and ...
  • Energy conservation and GHG reduction in toy manufacturing : a case study of toy car manufacturing 

   Kingnork, Vitoon; วิทูรย์ กิ่งนอก (2016-09-08)
   Currently, the toy manufacture is beginning to be interested in greenhouse gas or carbon dioxide equivalent release reduction. Because this is one to way to encourage production cost, environment trouble, and organization ...
  • Energy Conservation by the Application of Engineering Principles in a Large Industrial Plant 

   เรืองศรี, สุรศักดิ์; ช่วยประดิษฐ์, ปฏิวุฒิ; คงทัพ, อัศวิน; คุณประเสริฐ, นิติพันธ์ (2012-07-28)
   This article presents the energy conservation of the wood furniture factory in Samutprakarn province by using engineering management technique. The electrical energy of 7,408,000 kWh per year or 25,988,055 Bath per year ...
  • English Language Learning Styles of Liberal Arts Students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Arunreung, Arunee; Sangounpong, Weena; Wichiranon, Songsiri (2015-11-13)
   This research is aimed to study the English language learning styles of Liberal Arts students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The target group of this study include 248 first-year students of Liberal ...
  • Enhanced performance of split-type air conditioner by using cool air of ventilation fan 

   นิกร เนื่องอุตม์; ปิยากร จันทะนะ; สมนึก เครือสอน; ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์ (2016-09-09)
   This research aimed to find the possibility of increasing the efficiency of the split type air conditioner by using the cool air from a ventilation fan in the air conditioning room for cooling the condenser. Two simulation ...
  • Enhancement in Competitive Advantage of Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Papattha, Chantana; Suttayapanich, Artakarn; Katuroek, Kotchaphan; Phuphet, Napaporn (2017-07-06)
   The objectives of this study were 1) to analyze the capability contributing to the competitive advantage, 2) to synthesize the key performance indicator from the internal factors, 3) to examine the level of competitive ...
  • Enhancement quality of rice seed by using bio-extract fermented from pig placenta and by using wood vinegar 

   รุจิระศักดิ์, มนทนา; สีเผือก, พรศิลป์; เกิดนุ่น, พิทยา (2015-06-05)
   This study was undertaken to determine effect of bio-extract fermented from pig placenta and effect of wood vinegar solutions on seed germination percentage and speed of germination of 2 rice cultivars, Chai Nat 1 and Sang ...