Now showing items 1-1 of 1

    • การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ทาจากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นสบู่ดำ 

      Choosit, Pakamas; Kudngaongarm, Phanudej; บุญเพ็ญ, เกษมชัย (2014-06-27)
      ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอาต้นสบู่ดา ไปผลิตเป็นแผ่นผนัง ซึ่งเป็นการนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะนาเอาพืชดังกล่าวไปผลิตเป็นแผ่นผนังภายในอาคารแล้วทดสอบตาม ...