Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน 

      Phophueksanand, Narong; Puangsang, Maythika; ณรงค์ โพธ์พิฤกษานันท์; เมทิกา พ่วงแสง (2016-08-31)
      การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน 2.) เปรียบเทียบรูปแบบการวัดการความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ...