Now showing items 68-87 of 110

  • The phenol resin production of ceiling T-Bar of physic-nut 

   Choosit, Pakamas; Suviro, Kittipong; ผกามาศ ชูสิทธิ์; กิตติพงษ์ สุวีโร (2561-08-20)
   This research aims to produce the T-BAR particleboard from Physic nuts for interior Building, which are brought agricultural wastes to use for beneficial materials. Under the Thailand industrial standard (TIS-876-2547) ...
  • The problems and utilization of instruction innovations of lecturer in Faculty of Industrial Education 

   Wangvanitchaphan, Sukumal; Glindit, Samreng; Boontositrakul, Kittiphan; Dithlampoo, Trin; Boonpen, Kasemchai (2011-08-29)
   This is a survey research. Its aim is an attempt to study and present the problems and Utilization of Instruction Innovations of Faculty of Industrial Education’s lectures,Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. ...
  • Product development of light weight concrete wall board mixed with coconut leaf waste for small community enterprise 

   Pakamas,Choosit; ผกามาศ ชูสิทธิ์; Nilamit,Nilas; นิลมิต นิลาศ (2020-02-21)
   The objectives of this research are to study the product development of light weight concrete wall board mixed with coconut leaf waste for small community enterprise to find the suitable coconut leaf waste mixed ratio with ...
  • Product development of non-flammable gypsum board mixed with corn leaf fiber for using in energy saving building 

   Pakamas,Choosit; ผกามาศ ชูสิทธิ์; Nilamit,Nilas; นิลมิต นิลาศ (2020-02-21)
   This research aims to develop the gypsum refractory board mixed with corn leaf coir. The 5 ratios of gypsum plaster: corn leaf coir: tap water: sodium silicate are equal to 1: 0: 1: 0.03, 1: 0.100: 1: 0.03, 1: 0.150: 1: ...
  • Product of light weight concrete block mixed with ceramic waste from industrial for green building construction 

   Jarunvorakunvong, Adisorn; อดิศร จรัลวรกูลวงศ์; Choosit, Pakamas; ผกามาศ ชูสิทธิ์ (2020-01-28)
   The objectives of this research are to study the production step, proper ratio, physical properties, mechanical properties and thermal insulation of concrete blocks mixed with waste ceramic powder. The ratios of concrete ...
  • The quality service improvement and development of registration qfficers for RMUTP’s students in digital era 

   Suwannakhaek, Watcharee; Chotikorn, Jantana; วัชรี สุวรรณแขก; จันทนา โชติกรณ์ (2561-08-20)
  • Random Noise Elimination Of Image Based On Edge Preservation 

   ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล; ณัฐพงศ์ พันธุนะ; นิคม ดิษฐคลึ; Trongtirakul, Thaweesak; Phanthuna, Nattapong; Disklud, Nikom (2017-07-02)
   This report aims to present the random noise elimination of image based on edge preservation. This solution is a pixel processing using 29 templates. Each template consists of the considered pixel and its neighbor pixels. ...
  • Reduction of chlorideions in concrete by electrochemical methods using solar energy 

   แสงสุวรรณ, จักรพันธ์ (2014-06-27)
  • Resistance to chloride permeability of pozzolanic concrete 

   แสงสุวรรณ, จักรพันธ์; ยอดสุดใจ, วันชัย; แซ่ลิ้ม, วิศิษ (2015-06-11)
  • Roofing sheets from recycled materials 

   Lokitsathaporn, Chaisorn; Jaroenyo, Rampueng; Naumtim, Jakarin; ชัยศร โลกิตสถาพร; ราพึง เจริญยศ; จักรินทร์ น่วมทิม (2561-08-20)
   The purpose of this project is to study the mechanical and physical properties of recycled roofing materials. The pulp extracted from the UHT beverage boxes to get aluminum foil mixed with low density polyethylene. This ...
  • A Students of Personality Development to have self-actualization for Teacher of Students at Machanical Engineering 

   Boonpen, Kasemchai (2012-05-01)
   This survey research has a purpose to study the personality of students at the Mechanical Engineering Department, Faculty of Industrial Education, Rajamangkala University of Technology Phranakhon. The improvement of test ...
  • The study of color surface of the laterite soil adobe by natural color 

   Ngenprom, Nirojn (2012-05-03)
   จากการทดลองวิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมของดินลูกรังผสมสีธรรมชาติครั่งและสีครามในระยะเวลาการบ่ม 28 วัน ตามข้อกำหนดมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับอิฐดินเผา (อิฐมอญ) ที่ว่าการต้านทานแรงอัดของอิฐจะต้อ ...
  • Study of light-weight precast concrete wall panel product with aerated foam injection technique as core wall 

   ปราโมทย์ วีรานุกูล; ผกามาศ ชูสิทธิ์; กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล; กิตติพงษ์ สุวีโร (2017-10-18)
   The objectives of this research are to study the production, to find the proper ratio, to test the physical, mechanical properties, and thermal conductivity, to suggest the implementation, and to transfer the technology ...
  • A study of personality development to have self-actualization for teacher of students at Industrial Engineering. 

   Wangvanitchaphan, Sukumal; Boonpen, Kasemchai (2010-09-03)
   This action research has a purpose to study the personality of students at the Industrial Engineering Department, Faculty of Technical Education, Rajamangkala University of Technology Phranakhon. By using the Peter Lauster ...
  • A study of personality development to have self-actualization for teacher of students at Machanical Engineering 

   Kasemchai, Boonpen (2010-08-25)
   This survey research has a purpose to study the personality of students at the Mechanical Engineering Department, Faculty of Industrial Education, Rajamangkala University of Technology Phranakhon. The improvement of test ...
  • The Study of Problems and Solutions for Mid-semester Resignation of Undergraduate Students, Rajamangala University of Technology PhraNakhon 

   Boontositrakul, Kittiphan; กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล (2017-07-02)
   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5 ด้านประกอบด้วย ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ...
  • A Study of Self-esteem and Needs for Development on Academic Discipline of Personnel (Academic Staff), Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Sripan, Rungaroon (2010-08-31)
   The purpose of the study were to survey the academic staffs self-esteem on the expertise in eight academic disciplines specified as course syllabus, technical teaching method, educational measurement and evaluation, teaching ...
  • The study of strength of the laterite soil adobe 

   Ngenprom, Nirojn (2012-05-03)
   จากการทดลองวิจัยพบว่าตัวอย่างดินที่ใช้ในงานวิจัยมีกำลังของดินเพิ่มขึ้นตามร้อยละปริมาณปูนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับค่าอยู่ในช่วง 24.55-104.22 ksc. ตัวอย่างดินทุกแหล่งที่มีส่วนผสมของปริมาณปูนร้อยละ 0-1 ทุกความชื้นเมื่อนำไปแช่น ...
  • Study of target market to enter industry 4.0 for industrial education Rajamangala University of Technology PhraNakhon 

   Pornchanroen, Rungaroon; Peerawanichkul, Umpaporn; Morjai, Wuttichai; รุ่งอรุณ พรเจริญ; อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล; วุฒิชัย เหมาะใจ (2017-10-17)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มอาชีพของแรงงานกับการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ...
  • A study the effect of steel corrosion in geopolymer concrete using the structure in marine environment 

   แสงสุวรรณ, จักรพันธ์; ยอดสุดใจ, วันชัย; ยอดมุณี, สราวุฒิ; แซ่ลิ้ม, วิศิษ (2012-06-05)