Now showing items 76-95 of 110

  • Resistance to chloride permeability of pozzolanic concrete 

   แสงสุวรรณ, จักรพันธ์; ยอดสุดใจ, วันชัย; แซ่ลิ้ม, วิศิษ (2015-06-11)
  • Roofing sheets from recycled materials 

   Lokitsathaporn, Chaisorn; Jaroenyo, Rampueng; Naumtim, Jakarin; ชัยศร โลกิตสถาพร; ราพึง เจริญยศ; จักรินทร์ น่วมทิม (2561-08-20)
   The purpose of this project is to study the mechanical and physical properties of recycled roofing materials. The pulp extracted from the UHT beverage boxes to get aluminum foil mixed with low density polyethylene. This ...
  • A Students of Personality Development to have self-actualization for Teacher of Students at Machanical Engineering 

   Boonpen, Kasemchai (2012-05-01)
   This survey research has a purpose to study the personality of students at the Mechanical Engineering Department, Faculty of Industrial Education, Rajamangkala University of Technology Phranakhon. The improvement of test ...
  • The study of color surface of the laterite soil adobe by natural color 

   Ngenprom, Nirojn (2012-05-03)
   จากการทดลองวิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมของดินลูกรังผสมสีธรรมชาติครั่งและสีครามในระยะเวลาการบ่ม 28 วัน ตามข้อกำหนดมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับอิฐดินเผา (อิฐมอญ) ที่ว่าการต้านทานแรงอัดของอิฐจะต้อ ...
  • Study of light-weight precast concrete wall panel product with aerated foam injection technique as core wall 

   ปราโมทย์ วีรานุกูล; ผกามาศ ชูสิทธิ์; กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล; กิตติพงษ์ สุวีโร (2017-10-18)
   The objectives of this research are to study the production, to find the proper ratio, to test the physical, mechanical properties, and thermal conductivity, to suggest the implementation, and to transfer the technology ...
  • A study of personality development to have self-actualization for teacher of students at Industrial Engineering. 

   Wangvanitchaphan, Sukumal; Boonpen, Kasemchai (2010-09-03)
   This action research has a purpose to study the personality of students at the Industrial Engineering Department, Faculty of Technical Education, Rajamangkala University of Technology Phranakhon. By using the Peter Lauster ...
  • A study of personality development to have self-actualization for teacher of students at Machanical Engineering 

   Kasemchai, Boonpen (2010-08-25)
   This survey research has a purpose to study the personality of students at the Mechanical Engineering Department, Faculty of Industrial Education, Rajamangkala University of Technology Phranakhon. The improvement of test ...
  • The Study of Problems and Solutions for Mid-semester Resignation of Undergraduate Students, Rajamangala University of Technology PhraNakhon 

   Boontositrakul, Kittiphan; กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล (2017-07-02)
   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5 ด้านประกอบด้วย ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ...
  • A Study of Self-esteem and Needs for Development on Academic Discipline of Personnel (Academic Staff), Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Sripan, Rungaroon (2010-08-31)
   The purpose of the study were to survey the academic staffs self-esteem on the expertise in eight academic disciplines specified as course syllabus, technical teaching method, educational measurement and evaluation, teaching ...
  • The study of strength of the laterite soil adobe 

   Ngenprom, Nirojn (2012-05-03)
   จากการทดลองวิจัยพบว่าตัวอย่างดินที่ใช้ในงานวิจัยมีกำลังของดินเพิ่มขึ้นตามร้อยละปริมาณปูนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับค่าอยู่ในช่วง 24.55-104.22 ksc. ตัวอย่างดินทุกแหล่งที่มีส่วนผสมของปริมาณปูนร้อยละ 0-1 ทุกความชื้นเมื่อนำไปแช่น ...
  • Study of target market to enter industry 4.0 for industrial education Rajamangala University of Technology PhraNakhon 

   Pornchanroen, Rungaroon; Peerawanichkul, Umpaporn; Morjai, Wuttichai; รุ่งอรุณ พรเจริญ; อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล; วุฒิชัย เหมาะใจ (2017-10-17)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มอาชีพของแรงงานกับการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ...
  • A study the effect of steel corrosion in geopolymer concrete using the structure in marine environment 

   แสงสุวรรณ, จักรพันธ์; ยอดสุดใจ, วันชัย; ยอดมุณี, สราวุฒิ; แซ่ลิ้ม, วิศิษ (2012-06-05)
  • Survey the Demand of the Industrial Instructors from 2007 to 2011 

   Boonpen, Kasemchai; Choosiri, Pawana (2010-09-03)
   This study aims to survey the trend of the demand of the industrial instructors of the wanted institutions and the producing organization especially for the Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of ...
  • Teacher’s mental health of the industrial education of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Khanthaprapa, Manoon (2014-06-27)
   The objectives of this research were as follows : 1. to study the attitude of the Industrial Education of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon’s lecturers regarding to mental health, 2. to compare the attitude ...
  • A Tendency towards Undergraduate Innovation and Education Technology Application of the Instructors at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Hemniti, Woradanan (2010-09-03)
   The purpose of the study were to survey A Tendency towards Undergraduate Innovation and Education Technology Application of the Instructors at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon .Goal to development to ...
  • Usage of Albizia lebbeck (L.) Benth. and Samanea saman Merillas Components in Wood Structures 

   แสงสุวรรณ, จักรพันธ์; อวยพรประเสริฐ, วินัย; อุดมวิทย์, กาญจนวรงค์ (2010-09-11)
   The Research of this paper to propose the usage of Albizia lebbeck (L.) Benth. and Samanea saman Merill are fast-growing commonly found in Thailand. However these species of wood could not be utilized as structural components ...
  • Use coconut flakes as reinforced fiber of natural rubber plate products 

   ผกามาศ ชูสิทธิ์; กิตติพงษ์ สุวีโร (2016-09-21)
   This research aims to study the properties of natural rubber STR 20 at 100 phr with various contents of coir (e.g. 0, 5, 10, 20, 40, and 80 phr) and then mixed with chemical substance at constant ratio. After that, the ...
  • Using cassava pit waste as light weight aggregate for hollow load bearing concrete masonry product with moisture content control type 

   Wirawanukul,Pramote; ปราโมทย์ วีรานุกูล; Weeranukul,ltthi; อิทธิ วีรานุกูล; Suweero,Kittipong; กิตติพงษ์ สุวีโร (2020-02-21)
   This research aims to develop the concrete blocks mixed with cassava pit waste. There are 6 mixing ratios among Portland cement type1: rice hush ash: quarry dust: cassava pit waste: water reducer type A: tap water that ...
  • Using container foam waste to produce light-weight precast concrete wall panel 

   Boontositrakul, Kittiphan; Wirawanukul, Pramote; Choosit, Pakamas; Suviro, Kittipong (2017-10-19)
   The objectives of this research are to study the production, to find the proper ratio, to test the physical, mechanical properties, and thermal conductivity, to suggest the implementation, and to transfer the technology ...
  • Using natural rubber mixed with coconut coir for casting indoor acoustic and thermal insulation board 

   Wirawanukul, Pramote; ปราโมทย์ วีรานุกูล; Weeranukul, Itthi; อิทธิ วีรานุกูล; Suweero, Kittipong; กิตติพงษ์ สุวีโร (2020-01-28)
   This research aims to develop the coconut coir and fiber indoor acoustic and thermal insulation boards mixed with natural latex. The 5 ratios of coconut coir: coconut fiber: natural rubber were equal to 0.1: 0.9: 0.1, 0.1: ...