Now showing items 1-1 of 1

    • Development linear polarization resistance method for measurement corrosions of steel in concrete 

      แสงสุวรรณ, จักรพันธ์; หอวิมานพร, ศุภชัย (2012-06-01)
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานวัดอัตราการเป็นสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป มักจะได้รับผลกระทบจากการเกิดสนิมของเหล็กเป็นส่วนมากเป็นผลให้กำลังของโครงสร้างคอนกรีตลดน้อยมีการพบการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจา ...