Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสา 

      รัมภา สุวรรณพฤกษ์; อภิรัติ โสฬศ; คนึงนิจ กัณหะกาญจนะ; ยุพิน สุวรรณวิวัฒน์; ธนพรรณ บุณยรัตกลิน; สุกัญญา จันทกุล (2010-08-07)
      รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการดำเนินงานตามโครงการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสา งบประมาณประจำปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะการประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึกจากก ...