Now showing items 21-40 of 228

  • Development of Thai dessert products for Export Industry 

   วลัย หุตะโกวิท; บุษรา สร้อยระย้า; เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์; สุพรรณิการ์ โกสุม; กิ่งกาญน์ เสมอใจ (2010-09-01)
   Development project of the dessert products for export industry aimed tyo develop to develop 5 kids of thai dessert recipes and process which consisted for cereal bar,instant peanut paste powder,intant fried banana ...
  • Survival Analysis : Tha Study of Dropping Out of Trchnical Diploma Lever Students at Rajamangala University of Technology Phra nakhon, North Bangkok campus 

   Sangma, Watcharin; Tongkhow, Pitsanu; Sirma, Pornpit (2010-09-01)
   The objectives of the study were to fine the survival probabilities, the haazard rates of dropping out of the tecnical diploma level students at Rajamangala University of Technology phra Nakhon, North Bangkok Campus, and ...
  • The Development and promotion of souvenirs made from SA Paper 

   รัมภา สุวรรณพฤกษ์; อภิรัติ โสฬศ; คนึงนิจ กัณหะกาญจนะ; ยุพิน สุวรรณวิวัฒน์; จันทกุล, สุกัญญา; บุณยรัตกลิน, ธนพรรณ; เอียดนุช กณวรรธณ์ (2010-09-04)
   The purposes of this research are (1) to study consumers' satisfaction towards souvenirs made from SA paper and (2) to develop the style of the SA paper products. The survey research method was employed to investigate 100 ...
  • Utilization of tofu powder for health food industry 

   Wannarangsri, Sirima; Panyathltipong, Woralak; Puechkamut, Yuporm (2010-11-30)
   Tofu powder is the product from ground dried tofu which can be used as an alternative protein source.pre-emulsion from the mixtures of tofu powder and oil were prepared.The effect of per-emulsion(40,50 and 60 % of surimi ...
  • Study of work process in gament factory : case study of boutique newcity public company limited 

   อัจฉราวรรณ ณ สงขลา; เกศทิพย์ กรี่เงิน; จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์; ลักขณา จาตกานนท์; ศรัทธา แข่งเพ็ญแข; พรรณี วิศิษฏ์วงศกร; สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม (2011-07-25)
   This research provides the understanding of fashion industry production. Aims of this research are to develop teaching ability of lecturers and to develop and apply into related subject areas in order to increase the ...
  • Development of Thai desserts for Export Industry 

   วลัย หุตะโกวิท; บุษรา สร้อยระย้า; เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์; สุพรรณิการ์ โกสุม; กิ่งกาญจน์ เสมอใจ (2011-07-26)
   Development Project of Thai dessert products for export industry aimed to develop 5 kinds of Thai dessert recipes and process which consisted of cereal bar, instant peanut paste powder, instant fried banana flour, Kratong ...
  • Development of value added food product from freshwater fish 

   Hutakovit, Walai; Soiraya, Bussara; Suttimit, Chayapat; Suthibut, Nomjit; Sakulyunyongsuk, Nopporn; Bunyasawat, Jetniphat; Sotarayom, Thanapop (2011-08-04)
   โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม ความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดและน่า ...
  • Development of Tie-Dyes Sisal products for hubkapong agricultural 

   กฤตพร ชูเส้ง (2011-08-17)
   Research project of product development of hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. The purposes of this research were 1) Products development from hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives ...
  • Value adding of nelumbo nucifera (Lotus) as the food ingredient 

   สุพรรณิการ์ โกสุม (2011-08-17)
   The main purposes research of Value Adding of Nelumbo Nucifera (Lotus) as the Food lngrestent are (1) Studying the possibility of using Nelumbo Nucifera (Lotus) as the Food ingredient. (2)Studying chemical components of ...
  • The Effect of Training Program on Art Crafts for the Elderly in Banbangkhae Social Welfare Development Center, Bangkok Metropolitan 

   แก้วศรีทอง, จิราพัทธ์ (2012-03-28)
   This research is a pre-experiment research of one-shot case study type. The objective is to study the effect of training program on Art crafts in Banbangkhae Social Welfare Development Center for the elderly. The target ...
  • Attitudes towards Home Economics Profession of Students of the Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon 

   กรประภา อุบลจันทร์ (2012-03-28)
   The objectives of this research are to study and find the relation between the attitudes towards Home Economics Profession of students of the Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology, ...
  • The Resirable characteristics of Home Economics Administration program, Homes Economic Faculty, Rajamangala’s University of Technology Phra Nakhon Graduates on Thai Qualifications Framework for Higher Education 

   อภิรัติ โสฬศ; ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล; พเยาว์ ดีใจ; ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์; นิอร ดาวเจริญพร (2012-04-23)
   The purpose of this research was to study the resirable characteristics of Home Economics Administration program, Home Economics Faculty, Rajamangala’s University of Technology Phra Nakhon graduates on Thai Qualifications ...
  • The Development of green packaging from banana fiber for instant food products 

   Soiraya, Bussara; Phuenpipob, Chompoonuch; Duangkamol, Tungsatitporn; Siripun, Autcha; Theeramongkol, Praparnporn (2012-04-23)
   This research examined the green packaging development from banana fiber for instant food products. The purposes of this study were (1) to construct, approve and develop the sketch design, (2) to develop banana fiber ...
  • Pasteurized lime juice mix fiber 

   Phuenpipob, Chompoonuch; Paemongkol, Prachya (2012-04-23)
   The research aimed to study and develope a pasteurized lime juice by adjust the concentrate level of lime juice mixed with konjac. Used Completely Randomized Design and significance among mean was assessed by using the ...
  • Application of germinated brown rice in Thai deserts 

   เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์; ชญาภัทร์ กี่อาริโย; นพพร สกุลยืนยงสุข; ดวงรัตน์ แช่ตั้ง (2012-04-23)
   Development Project of Application of germinated brown rice in Thai deserts aimed to develop 3 kinds of Thai dessert recipes and process which consisted of Bua loi Frozen, Taohuay, Lot Chong (A traditional Thai dessert ...
  • Graduate qualifications of fashion Merchandising Technology for Thai Qualifications Framework for Higher Education 

   อัจฉราวรรณ ณ สงขลา; ลักขณา จาตกานนท์; สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม; ณัฐชยา เปียแก้ว; ไตรถิกา พิชิตเดช (2012-04-23)
   Graduate Qualifications of Fashion Merchandising Technology for Thai Qualifications Framework for Higher Education was survey research within Graduate Qualifications of Faculty of Home Economics Technology for Thai ...
  • Thai qualifications framework for higher education, TQF : hEd of graduate qualifications of food service industry 

   ฉวีวรรณ แจ้งกิจ; วรรณภา หวังนิพพานโต; จอมขวัญ สุวรรณรักษ์; ณนนท์ แดงสังวาลย์; พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์ (2012-04-23)
   การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการอาหาร ...
  • A Study of students’ lifestyles at faculty of Home Economics Technology Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Kongkachuichay, Soawaluck; Kaewwongsiri, Manit (2012-04-24)
   This research aims to study students’ lifestyles at the Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Their lifestyles were studied in 4 aspects: education, social, activity, and ...
  • Thai qualifications framework for higher education, TQF : hEd of graduate qualifications of food science and nutrition 

   เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์; ชญาภัทร์ กี่อาริโย; นพพร สกุลยืนยงสุข; ดวงกมล ตั้งสถิตพร; ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง (2012-04-26)
   การวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อการประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ ...
  • Graduate qualifications of fashion clothing & textile design administration for Thai qualifications framework for higher education (TQF:HEd) 

   Chooseng, Krittaporn (2012-04-26)
   The research study of Characteristics of graduates of the National Qualifications Framework for higher education courses in Fashion Clothing and Textile Design. As research survey Under the research plan: features of the ...