Show simple item record

dc.contributor.authorNimnuan, Jutaraten_US
dc.contributor.authorจุฑารัตน์ นิ่มนวลen_US
dc.date.accessioned2016-09-05T05:39:02Z
dc.date.available2016-09-05T05:39:02Z
dc.date.issued2016-09-05
dc.identifier.urihttp://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/2002
dc.descriptionการค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557en_US
dc.description.abstractการวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์ทางปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมพร้อมดื่มผู้บริโภคในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญสามารถนามาสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุตัวอย่างให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริมตลาดในระดับปานกลางผลการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยการตลาดด้านต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อนมพร้อมดื่มเพราะได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานได้รับการรับรองจาก อย.มีรสชาติให้เลือกหลากหลายระบุวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดปลอดภัยบรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะดวกต่อการพกพานมพร้อมดื่มมีรสชาติอร่อยสะดวกในการดื่มนมพร้อมดื่มมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย ตามลาดับระหว่าง 21 - 25ปี มีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริมตลาดในระดับปานกลาง ผลการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ซื่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยการตลาดด้านต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อนมพร้อมดื่มเพราะได้รับรองคุณภาพมาตราฐานได้รับการรับรองจาก อย.มีรสชาติให้เลือกหลากหลายระบุวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจนบรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดปลอดภัยบรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะดวกต่อการพกพานมพร้อมดื่มมีรสชาติอร่อยสะดวกในการดื่มนมพร้อมดื่มมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความทันสมัยตามลำดับปัจจัยด้านราคาพบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อนมพร้อมดื่มต้องการการตั้งราคาต่อกล่องเหมาะสมกับคุณภาพของนมราคาถูกลงเมื่อซื้อยกแพ็คหรือซื้อยกลังและที่สำคัญเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเที่ยบกับราคาที่ต้องจ่ายปัจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายพบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อนมพ้อมดื่มตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมากที่สุดอีกทั้งเรื่องเของความสะดวกและสามารถหาซื้อง่ายการจัดวางสินค้าค้าง่ายต่อการซื้อทำให้สะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อผลิภภัณฑ์นมพร้อมดื่มเนื่องจากการลดราคาของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในระดับที่มากควบคุมไปกับการให้ของแถมมีก็ผลต่อการตัดสินใจซื้อและการโฆษณาทางโทรทัศน์อีกทั้งกระบวนการการจัดให้มีการลุ้นชิงราลวัลต่างๆก็นเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มen_US
dc.description.sponsorshipRajamangala University of Technology Phra Nakhonen_US
dc.language.isothen_US
dc.subjectMarketing Mixen_US
dc.subjectส่วนประสมทางการตลาดen_US
dc.subjectMilken_US
dc.subjectนมen_US
dc.subjectBuying Decisionen_US
dc.subjectการตัดสินใจซื้อen_US
dc.titleReady-to- drink milk buying decision from marketing mix factors of samutsongkram municipality consumeren_US
dc.title.alternativeการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามen_US
dc.typeIndependent Studyen_US
dc.contributor.emailauthorarit@rmutp.ac.th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record