Recent Submissions

 • Using PMA Asphalt to Produce Roof Plates for Reducing Building Structure Weight 

  Deepanya, Wiharn; วิหาร ดีปัญญา; Suweero, Kittipong; กิตติพงษ์ สุวีโร (2016-09-28)
  This research aims to study the properties of PMA asphalt shingle roof mixed withnatural latex by various contents of natural latex to PMA asphalt (e.g. 0.0, 0.5, 1.0, 1.5,2.0, 2.5, and 3.0 by weight). The heat pot was ...
 • Para-rubber Floor Tiles Mixed with Plastic Wastes from the Factories 

  Deepanya, Wiharn; วิหาร ดีปัญญา; Suweero, Kittipong; กิตติพงษ์ สุวีโร (2016-09-28)
  This research aims to develop the Para-rubber floor tiles mixed with ethylene vinyl acetate plastic wastes (EVA plastics) from the factories. The study use Para-rubber STR 20 at 100 phr with various contents of EVA plastics ...
 • The Study of Readiness of Personnel of Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in Entering the ASEAN Community 

  Latum, Supaporn; สุภาภรณ์ ลาทุม; Prajimnock, Wannarat; วรรณรัฐ ประจิมนอก; Chaiwan, Watcharaporn; วัชราภรณ์ ชัยวรรณ (2016-09-28)
  The objective of this research is to study the readiness and procedure of the personnel in coping with the entering Asean community from example group of 126 people which classified by sex, ages, position, educational ...
 • Assessment of Lightning Protection Performance in Transmission System 

  Rugthaicharoencheep, Nattachote; นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ; Prakobkit, Surasit; สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ (2016-09-28)
  This Research purposes assessment of lightning performance on transmission system 69 kV in Metropolitan Electricity Authority (MEA). The case studies illustrated the lightning strike to direct top pole in order to guideline ...
 • The Study of Impacts of Economic for Distribution System with Distributed Generation 

  Lantharthong, Thong; ทง ลานธารทอง; Rugthaicharoencheep, Nattachote; นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ (2016-09-28)
  A distributed generation is a small-scale Installed in the customer density sources. The benefits of distributed energy resources is one example. To improve the reliability of power distribution system for the better. The ...
 • Construction Safety System for working at height 

  Monkaew, Sunun; สุนันท์ มนต์แก้ว; Nawalerspunya, Thawatchai; ธวัชชัย นวเลิศปัญญา (2016-09-28)
  The purpose of this research is to study the construction safety system for working at height. The safety system for working at height in this research is predetermined by department of labour protection and welfare and ...
 • Development of sintering process hard metals to wear resistant efficiency on sustainable material management 

  Wongsisa, Saharat; สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ; Pangpech, Prasit; ประสิทธิ์ แพงเพชร (2016-09-28)
  This study aims to development of production process of hard metal by tungsten carbide powder with the particle sized of 0.1 - 0.35 µm. This carbide powder were made of recycling cemented carbide tool scraps, so it is mixed ...
 • Bayesian Models for Spatial Time Series Data Applied to Rubber Yields in Southern Provinces of Thailand 

  Jiraprasertwong, Pichet; พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์; Tongkhow, Pitsanu; พิษณุ ทองขาว; Thangchitpianpol, Pirom; ภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล (2016-09-28)
  The objectives of this research are to propose a Bayesian model for spatial time series analysis, to apply the proposed model to forecast a monthly rubber yield in Southern provinces of Thailand, and to compare the performance ...
 • Stochastic Processes for Time Series Models with an Application to Data of Cash and Future Prices of Rice in Thailand 

  Tongkhow, Pitsanu; Boonsith, Nittaya; พิษณุ ทองขาว; นิตยา บุญสิทธิ์ (2016-09-28)
  The objective of this research is to use a stochastic process for building a model using Bayesian parameter estimation. The model is applied to the of crash prices and future prices of rice in Thailand for 120 moths including ...
 • An Analysis of Defective Products in Auto Parts Factories with Generalized Linear Mixed Models 

  Tongkhow, Pitsanu; Sammatat, Sunee; พิษณุ ทองขาว; สุนีย์ สัมมาทัต (2016-09-28)
  The objectives of this research are to propose a proper model for defective products in an autoparts manufacturing industry, to apply the proposed model to the defective products data, to investigate the factors related ...
 • Research and development to produce pink laced silver jewelry by Centrifugal casting system 

  Chumpanaya, Prasert; ประเสริฐ ชุมปัญญา; Yimchang, Jakkrit; จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง (2016-09-28)
  This paper discusses the mixed alloy silver pink by spending innocent Alloy capital ratio of 58.00% and check the analysis of color against Silver 925 under the metal content of about 58.40% alloy 41.60% result. According ...
 • A study of reduction of pollution and fuel consumption for locomotive engine optimizing to investment 

  Boonme, Polrut; พลรัชต์ บุญมี; Lakkam, Supachai; ศุภชัย หลักคา; Chotswasd, Phusit; ภูษิต โชติสวัสดิ์ (2016-09-28)
  Presently, the rail transit system plays a major role in the commercial world that they currently use diesel engine not only causing to a lot of fuel consumption but also generating numerously pollution. Therefore, this ...
 • The innovation of cellular lightweight concrete with waste materials 

  Rukzon, Sumrerng; Phupha, Vallop; Chindaprasirt, Prinya (2015-10-15)
  This research presents a study of the compressive strength, tensile strength, flexural strength and water absorption of Cellular Lightweight Concrete containing fine fly ash and ground bagasse ash. Portland cement (CT) is ...
 • Design of disc brake based on heat transfer referred to safety 

  Suwantaroj, Kullayot; Lakkam, Supachai (2015-10-15)
  Admittedly, a disc brake plays an important role in the auto part industry since it concerns directly with safety. Therefore, the wide range of disc brake has been designed in order to develop its heat ventilation. Thus, ...
 • A study and analysis influence of copper and ting alloying element onto physical properties (specified a colored difference) and anti-tarnish behavior of low silver alloys 58.33 wt% AgCuSn 

  Mandoung, Teerawat (2015-10-15)
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติของโลหะเงินเจือต่ำ 58.33% ที่มีธาตุทองแดง (Cu) และดีบุก (Sn) เป็นธาตุผสม ซึ่งมีปริมาณการผสมอยู่ในช่วงระหว่าง 36.66-41.57%Cu และ 0.10-5.01%Sn ตามล่าดับ โดยท่าการเปรียบเทียบกับสมบัติของโลหะเงินสเตอร์ลิง ...
 • A study and analysis heat treatment process behavior of low silver alloys 58.33 wt% AgCuSn 

  Deepanya, Wiharn; Karagade, Navarat (2015-10-15)
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการอบชุบด้วยกระบวนการทางความร้อนของโลหะเงิน เจือต่ำ58.45wt%Ag +41.55wt%Cu โดยทำการเปรียบเทียบกับสมบัติของโลหะเงินสเตอร์ลิง 925 และโลหะเงินเจือต่ำ 58.33% เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะในหาการปรับปร ...
 • Study of casting problems for solution on the development of modern jewelry casting 

  Boonsak, Prissana; Mahawan, Wichian (2015-10-15)
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาในงานหล่อและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานหล่อ เครื่องประดับสมัยใหม่ ที่มีการสร้างต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับจากกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการ ขึ้นรูปด้วยเครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype ...
 • A study of crash box parameters referred to energy absorption 

  Voranavin, Vorawit; Boonyalai, Pichest; Lakkam, Supachai (2015-10-15)
  Nowadays, an automotive industry steadily has been growing and playing a major role on economy development for many years. The crash box is one of the most important parts for safety but it was found that the crash boxes ...
 • A study of muffler’s factor to reduce noise and conserve engine performance 

  Lakkam, Supachai; Boonyalai, Pichest (2015-10-15)
  Nowadays, the majority of environment problem is pollution of vehicle including the noise of engine combustion. For this reason, this thesis aims to compare and study the parameters which affect noise reduction on exhaust ...
 • A study of center of mass and brake proportional referred to vehicle handling performance : A Study of the position of center on vehicle handling 

  Suwantaroj, Kullayot; Boonmee, Polrut (2015-10-15)
  The aim of this research is to study the varieties of weight density distribution affect to the center of mass and vehicle stability. The weight density distribution tester was designed and changed the position of mass. ...

View more