Now showing items 1-20 of 1863

  • Preparation and Structural and Magnetic Characterizations of Hydroxyapatite/Zinc Ferrite Composite Nanoparticles for Future Cancer Treatment 

   Pankaew, Piyapong; ปิยะพงษ์ ปานแก้ว (2017-07-08)
   A promising composite of zinc ferrite (ZnFe2O4) and bioactive hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2 ;HAp) has expected to potential for future bone reinforcing formation. In present study, zinc ferrite and hydroxyapatite ...
  • Improvement of Toughness and Impact Resistance of Polylactic acid by Using Modified Soybean Oil and Natural Fibers 

   Chaochanchaikul, Kantima; กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล; Harnnarongchai, Wanlop; วัลลภ หาญณรงค์ชัย (2017-07-08)
   This research work was to study the improvement of toughness and impact resistance of polylactic acid (PLA) with modified soybean oil (MSBO) and palm fiber (PF). The detail of this work was divided into three parts. The ...
  • Studying of Bioactive glass-ceramic Containing Ferromagnetic Nanocrystals from Silica and Non-silica System by Incorporation Technique 

   Leenakul, Wilaiwan; วิไลวรรณ ลีนะกุล; Sutjarittangtham, Krit; กฤษ สุจริตตั้งธรรม (2017-07-08)
   The aim of this work was to study the magnetic properties of magnetic glass-ceramics with composition system SiO2-CaO-Na2O-P2O5-BaO-Fe2O3. The magnetic glass–ceramics were prepared by conventional melting at 1300oC for 2 ...
  • Improvement and Production of Light Weight Blocks by Mixing Natural Fiber 

   วรนุช ดีละมัน; กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล; กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์; Deelaman, Woranuch; Chaochanchaikul, Kantima; TUNGSUDJAWONG, KITTIYOT (2017-07-08)
   In this study, we investigated on the mechanical properties and physical properties of light weight block mixed with banana fibers. For the cost effective purpose and environmental friendly product, banana fibers, which ...
  • Isomorphism Theorems of MV-algebras 

   Prabpayak, Chanwit; ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์; Phanthawimol, Witthawas; วิทวัส พันธวิมล (2017-07-08)
   An MV-algebra G is an abelian monoid (G,0,+) with the operation * satisfying (x*)* = x , x + 0* = 0* and (x *+y)*+y = (y*+x)* = x . Let G be an MV-algebra. A function f :G →G is called homomorphism if f (x + y) = f (x) + ...
  • Treatment of Phosphate from Wastewater by Filter material with Shells 

   Deelaman, Woranuch; วรนุช ดีละมัน; Boonyaroj, Varainthorn; วรินธร บุญยะโรจน์ (2017-07-08)
   The objective of this research was to study the treatment of Phosphate from wastewater by filter material with shells. Various parameters include pH, temperature, turbidity, DO, nitride ammonium and phosphate were investigated ...
  • Stochastic Analysis of Squeezed State of Light within a PANDA Ring Resonator 

   Sripakdee, Chatchawal; ชัชวาล ศรีภักดี (2017-07-08)
   The stochastic process and the squeezed state representation of photons was applied to study the propagation of the entangled photons produced in a nonlinear micro PANDA ring resonator. The four-wave mixing process for ...
  • The Development of Predictability Measurement Method for Winter Monsoon Forecasts in Thailand 

   Saiuparad, Sunisa; สุนิสา สายอุปราช; Suphirat, Chawanee; ชวนี สุภิรัตน์; Rujasiri, Piyatida; ปิยธิดา รุจะศิริ (2017-07-08)
   The forecasting method is important because it can predict phenomena in the future. The accuracy of the forecast depends on the model and the initial conditions. In addition, the predictability measurement method is important ...
  • The development of a website for promoting Saraburi’s OTOP products 

   Suwannasri, Supinda; สุพินดา สุวรรณศรี (2017-07-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้า OTOP ศึกษาวิธีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้า OTOP และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสร ...
  • Reducing Attrition Rate of RMUTP First-year Undergraduate Students Using the Pre-university Program 

   Taipjutorus, Widchaporn; วิชชพร เทียบจัตุรัส (2017-07-08)
   This research, Reducing Attrition Rate of RMUTP First-year Undergraduate Students Using the Pre-university Program, was done to find out the relationship between the pre-university program and RMUTP attrition rate. In ...
  • Student Activities Information System Usage and Payoff 

   Khasemputtaruengsri, Kasem; Srisamrit, Kawit; Saiuparad, Sunisa; เกษม เขษมพุฒเรืองศรี; กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์; สุนิสา สายอุปราช (2017-07-08)
   The purpose of this research is to study the Rajamangala University of Technology Phra Nakhon student activities information system usage and payoff if it meets the requirements of the university in order to keep track of ...
  • The Communication and Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai 

   Paiboonsin, Nisakorn; นิศากร ไพบูลย์สิน (2017-07-08)
   The purposes of this study were to investigate 1.Smog problems exposure to mass media 2. Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai 3. The relationship between smog problems exposure ...
  • Model of Educational Management for Developing Mass Communication Graduates in Digital Age 

   Chantana, Papattha (2017-07-06)
   The purposes of the study were 1) to synthesize the qualities of being mass communication officer in the digital age according to the views of advisors, 2) to synthesize the element and develop the forms of educational ...
  • Enhancement in Competitive Advantage of Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

   Papattha, Chantana; Suttayapanich, Artakarn; Katuroek, Kotchaphan; Phuphet, Napaporn (2017-07-06)
   The objectives of this study were 1) to analyze the capability contributing to the competitive advantage, 2) to synthesize the key performance indicator from the internal factors, 3) to examine the level of competitive ...
  • The study of format and presentation of popular TV weather forecasts in Bangkok 

   Sayprom, Kultida; กุลธิดา สายพรหม (2017-07-03)
   The objectives of the research are (1) to study the exposure of weather forecast program in Bangkok and (2) to study the format and presentation of popular TV weather forecasts in Bangkok. The study is mixed methodology. ...
  • Random Noise Elimination Of Image Based On Edge Preservation 

   ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล; ณัฐพงศ์ พันธุนะ; นิคม ดิษฐคลึ; Trongtirakul, Thaweesak; Phanthuna, Nattapong; Disklud, Nikom (2017-07-02)
   This report aims to present the random noise elimination of image based on edge preservation. This solution is a pixel processing using 29 templates. Each template consists of the considered pixel and its neighbor pixels. ...
  • Image Segmentation Using Fuzzy C-Mean Via Image Filter 

   Trongtirakul, Thaweesak; Phanthuna, Nattapong; Disklud, Nikom; ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล; ณัฐพงศ์ พันธุนะ; นิคม ดิษฐคลึ (2017-07-02)
   The segmentation of interesting objects within the image is an important process to provide information for other procedures. The major problem of image segmentation is the number of objects suitable for classifying objects. ...
  • The Study of Problems and Solutions for Mid-semester Resignation of Undergraduate Students, Rajamangala University of Technology PhraNakhon 

   Boontositrakul, Kittiphan; กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล (2017-07-02)
   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5 ด้านประกอบด้วย ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ...
  • A study on the process of supply chain management standard, goods distribution, and marketing of the meat processing industry in Thailand to support the ASEAN Economic Community 

   Kaewvilai, Somnuk; สมนึก แก้ววิไล; Nami, Mariam; มาเรียม นะมิ (2017-12-22)
   The research on the process of supply chain management standard, goods distribution, and marketing of the meat processing industry in Thailand to support the ASEAN Economic Community was aimed (1) the process of supply ...
  • The factors influencing the creation of competitiveness for exporting Halal food to route logistics Thailand - ASEAN 

   Nami, Mariam; มาเรียม นะมิ (2017-12-21)
   The research on the factors influencing the creation of competitiveness for exporting Halal food using Thailand - ASEAN logistics route was aimed (1) to study the factors that influenced the ability to compete for exporting ...