Collections in this community

Recent Submissions

 • The Factors causing an unfinished research project in time of Rajamangala University of Technology Phra Nakorn 

  B.P.Sungneon, Jenjira; เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน; Chaiwan, Watcharaporn; วัชราภรณ์ ชัยวรรณ; Youngworawichian, Patcharanun; พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร (2021-09-15)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดของ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ...
 • A Study on influence of swirl angle of burner port on behavior of heat transfer to a vessel of high-pressure cooking stove by computational fluid dynamics 

  Matthujak, Anirut; อนิรุตต์ มัทธุจักร์; Chanakul, Thanatkit; ถนัดกิจ ชะนะกุล; Wichangarm, Mana; มานะ วิชางาม; Sriveerakul, Thanarath; ธนรัฐ ศรีวีระกุล; Chanthamas, Bongkot; บงกช จันทมาส; Sucharitpwatskul, Sedthawatt; เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล; Phongthanapanich, Sutthisuk; สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช (2021-08-07)
  The objective of this research is to study the combustion characteristic of a low-pressure vertical port burner using computational fluid dynamics (CFD). The simulation model was created using Fluent 6.3 in 3D-model of the ...
 • Simulation on combustion behavior of gas-saving burner s-10 by computational fluid dynamics 

  Chimchom, Phattharawan; ภัทราวรรณ ชิมชม; Matthujak, Anirut; อนิรุตต์ มัทธุจักร์; Wichangarm, Mana; มานะ วิชางาม; Sriveerakul, Thanarath; ธนรัฐ ศรีวีระกุล; Sucharitpwatskul, Sedthawatt; เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล (2021-08-07)
  The objective of this research is to study the combustion behavior of a gas-saving burner S-10 using computational fluid dynamics (CFD). The simulation model was created using Fluent 6.3 in 3D-model of the same size of the ...
 • Development of a biodegradable film from jicama starch (pachyrhizus erosus (L.) urbar) for plant bag application 

  Theamdee, Pawinee; ภาวิณี เทียมดี; Sooksamran, Kawinna; กวินนา สุขสำราญ (2021-08-07)
  This research aimed to study the production of a biodegradable film from Jicama starch (Pachyrhizus erosus (L.) Urbar) for plant bag application. The film was prepared by dissolving Jicama starch in water to the concentration ...
 • Performance investigate of trilateral, subcritical and supercritical organic rankine cycle driven by geothermal heat source 

  Mongpraneet, Anugul; อนุกูล โม่งปราณีต; Koonsrisuk, Atit; อาทิตย์ คูณศรีสุข (2021-08-07)
  This study investigates three different types of power plant include a trilateral cycle (TLC), subcritical organic Rankine cycle (ORC), and supercritical ORC power plant driven by geothermal heat source with mass flow rate ...
 • Hot-melt adhesive production from natural rubber 

  Boonrasri, Siwarote; ศิวโรฒ บุญราศณี (2021-08-07)
  The purpose of this research was to study hot-melt adhesives from natural rubber (Standard Thai Rubber 20, STR 20). In order to improve the adhesion and melting properties of hot-melt adhesive to get the best glue formula ...
 • Effect and optimal variable of mangosteen peel powder for green sand mold 

  Sonsiri, Anuwit; อนุวิทย์ สนศิริ; Inkampa, Unchalee; อัญชลี อินคำปา; Amdee, Noppadon; นพดล อ่ำดี; Maneesaeng, Thanapat; ธนภัทร มะณีแสง (2021-08-07)
  Metal casting with Green sand mold is essential for participation in the manufacturing industry that requires natural resources and chemicals as an element. This research studied the effects of the right mix of mangosteen ...
 • Antioxidant activities of crateva adansonii DC .subsp. trifoliata (Roxb) jacobs 

  Dathong, Suratchana; สุรัชนา ดาทอง; Maneechai, Suthira; สุธิรา มณีฉาย (2021-08-07)
  The aim of this research was determine total phenolic content, total flavonoid content and antioxidant activity by DPPH and ABTS assay from leaves, flower and stem of Crateva adansonii DC. subsp. trifoliate (Roxb) Jacobs ...
 • Acidification processes of carving vegetable using acid conditioning machine under temperature and pressure control 

  Suwannarak, Jomkhwun; จอมขวัญ สุวรรณรักษ์; Pornchalermphong, Pimpen; พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์; Bunyasawat, Jetniphat; เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์; Thimthong, Sunsanee; ศันสนีย์ ทิมทอง; Hiranaugkarawong, Intheema; อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์; Phanumong, Putkrong; พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ (2021-08-07)
  . This research aimed to study the acidification processes of carving vegetable using acid conditioning machine under emperature and pressure control which was developed in this study. Four acidification procedures were ...
 • Development of seasoning powder and furikake-rice seasoning from fermented soy bean 

  Rajchasom, Sureewan; สุรีวรรณ ราชสม; Seelum, Nattavipa; ณัฐวิภา สีลำ; Takonkeaw, Suttida; สุทธิดา ทากอนแก้ว (2021-08-07)
  This research aims to develop the new product from a northern local fermented soy bean which were seasoning powder and furikake-rice seasoning and analyze to observe the nutritional, chemical component and antioxidant of ...
 • Substitution of wheat flour with hom nil rice flour affects physicochemical characteristics, antioxidant activities, and sensory acceptance of chinese steamed bread (mantou) 

  Khumkhom, Supichaya; สุพิชญา คำคม (2021-08-07)
  This study investigated the effects of partial replacement of wheat flours with Hom Nil rice flour on the physicochemical characteristics, antioxidant activities, and sensory acceptance of chinese steam bread (Mantou). ...
 • Dye removal using salacca zalacca (sumalee) seeds activated carbon by KOH activation 

  Raksaphort, Supattra; สุพัตรา รักษาพรต; Moonrungsee, Nuntaporn; นันทพร มูลรังษี; Pandet, Waraporn; วราภรณ์ พันธ์เดช; Yamsree, Angkhana; อังคณา แย้มศรี (2021-08-07)
  Dyes contaminated in wastewater, that negatively affecting the environment and human health. The objectives of this study to prepare activated carbon from Salacca zalacca (Sumalee) seeds activated by 36 mmol/g KOH, dye ...
 • Production of roasted chicken in jar using heat transfers from far-infrared ray 

  Pumpho, Wanvimon; วรรณวิมล พุ่มโพธิ์; Khon-ngam, Visanuwat; วิษณุวัฒน์ คนงาม; Labuawong, Suriya; สุริยา หล้าบัววงค์; Arwat, Panuwat; ภานุวัฒน์ อาวาส; Sa-adchom, Poomjai; ภูมิใจ สอาดโฉม (2021-08-07)
  The objectives of this research were to construct a jar oven for the production of roasted chicken using heat from far-infrared radiation and to find the amount of electricity and specific energy consumption used in the ...
 • Antioxidant activity of 3 varieties of corn milk 

  Wongpaisanrit, Rungthiwa; รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์; Pongsankeeree, Wichan; วิชาญ พงษ์สานต์คีรี (2021-08-07)
  The purpose of this research was to analyze carotenoid content, anthocyanin content, phenolic compound content and the antioxidant activity by 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging capacity (DPPH) and 1, 10-Phenantroline ...
 • Strengthening of deteriorated reinforced concrete deep beam caused by chloride with carbon fiber sheets 

  Hongthong, Rattanasak; รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง; Benjaphong, Apai; อภัย เบ็ญจพงศ์; Jairtalawanich, Thamma; ธรรมมา เจียรธราวานิช (2021-08-07)
  Deterioration of reinforced concrete deep beam structure caused by chloride is severe andtakes up wide area even though the structure is not exposed to sea water or brackish water. Even the structure which is far from sea ...
 • Characterization of bioplastics poly (lactic acid) blended with thermoplastic starch 

  Srithep, Yottha; ยศฐา ศรีเทพ; Hongkhaum, Nutthagorn; ณัฐกรณ์ หงษ์คำ; Takhot, Padchara; พัชระ ตะโคตร (2021-08-07)
  This research was concentrated on characterized mechanical properties and adjusted compatibility of poly (lactic acid) (PLA) with thermoplastic starch (TPS) as biodegradable polymers composites. PLA was blended with TPS ...
 • Effect of cricket (acheta domesticus) powder, soy protein isolate and xanthan gum on the gualities of rice flourbased cookies 

  Sanom, Pongpipat; พงศ์พิพัฒน์ สนม; Jangchud, Kamolwan; กมลวรรณ แจ้งชัด (2021-08-07)
  Rice flour-based cookies are gluten-free products. Cricket powder and isolated soy protein are alternative protein sources, which can provide desirable nutrition. Xanthan gum is one of the hydrocolloids affecting the texture ...
 • Determination of phosphate in surface water of lopburi province using a simple flow injection analytical system 

  Phansi, Piyawan; ปิยวรรณ พันสี; Koin, Jantira; จันทิรา กออินทร์; Nacapricha, Duangjai; ดวงใจ นาคะปรีชา (2021-08-07)
  A simple flow injection analytical system for an automatic determination of phosphate in water samples using the molybdenum blue method was developed. Samples were injected and mixed with ascorbic acid used as a reducing ...
 • Antioxidant activities and polyphenol compounds in snack products fortified with mulberry leaf powder 

  Thongkham, Chukkrit; จักรกฤษณ์ ทองคำ; Techakriengkrai, Taweesak; ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร; Kongkachuicai, Ratchanee; รัชนี คงคาฉุยฉาย; Charoensiri, Rin; ริญ เจริญศิริ (2021-08-07)
  The potential health benefits attributed to mulberry leaf and its bioactive compounds have led to a huge increase of mulberry leaf products in the food market. The objective of this research was to determine total antioxidant ...
 • CO2 sequestration efficiency by spirulina sp. RMUTL 

  Ngoenkhamkhong, Khanchit; ครรชิต เงินคำคง; Jumroonrat, Nithiwat; นิธิวัฒ จำรูญรัตน์; Mookam, Jirayu; จิรายุ หมูคำ; Kansri, Nattapong; ณัฐพงศ์ กันศรี; Wongkhat, Nuttapon; ณัฐพล วงค์ขัติ; Ngoenkhamkhong, Nannaphat; นันท์นภัส เงินคำคง; Seesuriyachan, Phisit; พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ (2021-08-07)
  Increasing concentrations of CO2 in the atmosphere is causing severe environmental destruction to the earth. Bio-sequestration of CO2 is a promising way to completely sequester CO2 by converting it into biomass by way of ...

View more